เทคนิคติดจรวดสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็น AI, Robot, Internet of things กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง… ผลสำรวจพบว่าองค์กร 96% มีการปรับวิธีการทำงานของเขา มีเพียง 37% ที่เปลี่ยนแปลงประสบผลสำเร็จ และยังพบว่าปัจจัยที่ทำให้องค์กรผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลง คือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์อย่างแท้จริง หรือที่เรียกว่า “คนไม่ยอมเปลี่ยน”.


วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนลักษณะพฤติกรรมของคนที่มีร่วมกัน ทั้งเวลาที่อยู่กับคนอื่น และอยู่คนเดียว ซึ่งรวมถึงคนมีวิธีการทำแบบไหนและพูดอะไร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรจะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดังนั้น หัวใจในการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จคือ #การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร..


📌 1. CHANGE CONTEXT


3 สิ่งที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่
● การทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความสามารถและการบรรลุเป้าหมาย วัฒนธรรมที่สอดคล้องกันจะอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่สอดคล้องจะเป็นบ่อนทำลายพวกเขาเอง
● การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมสูง จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะประเมินได้ในเชิงของ ความทะเยอะทะยาน, ความรับผิดชอบ, แรงจูงใจ, ความภูมิใจ และการสนับสนุน
● บริบทและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบริบทและสิ่งแวดล้อมเป็นกุญแจสำคัญหลักในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมของพนักงาน ดังนั้น พฤติกรรมของหัวหน้างาน, นโบาย, โครงสร้างองค์กร, การจ้างงาน ควรมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่อยากให้เป็น
ดังนั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร องค์กรจึงต้องเปลี่ยนบริบทรอบข้าง เช่น เป้าหมาย, ทรัพยากร และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน..


📌 2. CHANGE BEHAVIOR


2.1 Clarify the old behavior (ระบุพฤติกรรมเก่าให้ชัดเจน) พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่าพฤติกรรรมไหนผิด หรือเป็นพฤติกรรมเก่า พวกเขาจะได้หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ และเมื่อมีชุดพฤติกรรมใหม่มาแทนที่ ต้องชี้แจงกับพนักงานให้ชัดเจนว่าพวกเขาควรหยุดทำพฤติกรรมเก่าๆ เหล่านั้น


2.2 Recognize the trigger (รู้ทันตัวจุดชนวน) พฤติกรรมของคนเรามักเกิดจากการตอบสนองต่อตัวจุดชนวนต่าง ๆ การรู้ตัวจุดชนวนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเก่าๆ จะทำให้พนักงานหลีกเลี่ยงและเลือกที่จะทำพฤติกรรมใหม่ๆได้ Trigger ที่สำคัญ เช่น
– Time (เวลา):
– Location (สถานที่):
– Preceding event (กิจกรรม)
– Emotional state (สภาวะทางอารมณ์)
– Other people (บุคคลรอบข้าง)
เช่น เมื่อคุณต้องการสร้าง Knowledge Sharing Culture เนื่องจากพนักงานไม่แบ่งปันข้อมูลกัน ไม่ค่อยได้มีการประสานงานกันโดยตรง รับผิดชอบงานคนละส่วน คุณอาจจัดให้มี workshop สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อให้พนักงานแชร์ความรู้ หรือเทคนิคในงานให้ทีม


2.3 Break the old reinforcement หลังจากที่คุณได้พฤติกรรมใหม่ที่จะมาแทนที่แล้ว ต้องค้นหาและหยุดการส่งเสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้รางวัล หรือพฤติกรรมระหว่างบุคคล ที่จะไปส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเก่าๆ เช่น ลูกน้องมักจะเอา issue ต่างๆ มาให้หัวหน้าช่วยแก้ให้ คุณต้องหยุดที่จะรับงานนั้นมาจัดการให้ คุณเพียงต้องแนะนำและให้ลูกน้องแก้ไขชิ้นงานนั้น ๆ ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


2.4 Create new Reinforcement สร้างแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมใหม่ๆ เช่น เปิดรับฟัง Feedback หลังจากที่ลูกน้องสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้ว หัวหน้ายังสามารถชื่นชมหรือให้รางวัลเมื่อทีมงานแก้ไขได้สำเร็จด้วยตัวเอง เรายังเสริมการยกตัวอย่างเคสต่างๆที่ประสบความสำเร็จแล้วมาจากการช่วยเหลือกันในทีม เพื่อสร้างแรงบัดาลใจให้ทีมงานด้วย..


📌 3. CHANGE MINDSET, BEHAVE AND BELIEF


คนเรามักจะมีความเชื่อเป็นของตัวเอง ไม่มากก็น้อยมักจะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม โดยที่เค้าคิดถึงภาพเรื่องราวต่างๆ ว่าอะไรจะเกิดหากเขาเลือกทำอีกทางมากกว่าอีกทาง ในการปรับรูปแบบความเชื่อ คุณแค่ต้องเปลี่ยน “เรื่องราว’ ใหม่ เพื่อที่เข้าจะไม่กลับไปทำแบบเดิม เช่น ผู้คนมักเชื่อว่าหัวหน้ามีอำนาจมากกว่าตน เขามีความเชื่อว่าไม่ใช่ที่ๆเค้าควรจะ feedback เพื่อนร่วมงาน หรือกับคนที่มีอำนาจมากกว่าตน แต่ในความเป็นจริงแล้วหัวหน้าอาจไม่สามารถให้รายละเอียด หรือมุมมองที่ไม่สามารถช่วยให้คนอื่นตัดสินใจได้ ซึ่งสุดท้ายหัวหน้าอาจจะต้องยอมรับกับผลลัพธ์ที่ตัวเองไม่ต้องการ..ไม่ว่าจะมีการ traning หรือ การบอกกล่าวสักกี่ครั้ง ผู้คนจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้สนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนเบื้องต้นจึงเป็นวิธีในการสร้างบริบทที่ช่วยให้คนเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และละทิ้งพฤติกรรมเก่า


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>


.
.
>>>
ที่มาจาก:

https://www.forbes.com/sites/davidrock/2019/05/24/fastest-way-to-change-culture/#46419803d50c

Five Steps to Create the Context for Behavior Change

The 5 Triggers That Make New Habits Stick

https://www.bcg.com/capabilities/people-organization/behavior-culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn