เทคนิคการสร้าง Safe Space 10 ข้อจาก Forbes Coach Council

การให้พื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึก หรือ ที่เราได้ยินบ่อย ๆ ว่า “Safe space” สิ่งนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก รายงานจาก Growth Everywhere เผยว่าหากพนักงานมีความทุกข์ใจ ผลิตภาพขององค์กรโดยรวมจะลดลงถึง 10% ทีเดียว โดยในบทความนี้จะนำเสนอ 10 วิธีที่ Forbes Coach Council ได้ทำการรวบรวมวิธีการสร้าง Safe space เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ได้รับการยอมรับ และรู้สึกปลอดภัยไปด้วยกัน ได้แก่


1. เปิดพื้นที่ในการสนทนาเชิงลึก (Dialogue)


ในที่ทำงานทุกที่ล้วนประกอบไปด้วยผู้ที่มาจากพื้นฐานและมีทัศนคติที่หลากหลาย รวมไปถึงทัศนะต่อเหตุการณ์ทางการเมือง ข่าวสารในปัจจุบัน และการตัดสินใจต่าง ๆ ในที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ ในหลายที่ทำงานอาจกังวลและสร้างกฎให้พูดถึงได้เฉพาะเรื่องบางเรื่องโดยคาดหวังให้เกิดความรู้สึกที่ดี ไม่เกิดความขัดแย้ง  หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว การปิดกั้นทางการสื่อสารในเรื่องที่สำคัญ และการไม่มีพื้นที่การแสดงออกถึงความเห็นที่แม้อาจจะขัดแย้งกันส่งผลเชิงลบมากกว่าการพูดแล้วเกิดการทะเลาะกันเสียอีก 


การเปิดรับต่อความเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ในระยะยาว เนื่องจากว่าการทำความคุ้นชินกับทั้งบทสนาที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบจะเปิดโอกาสให้บุคคลผู้นั้นสามารถพูดถึงได้ในสิ่งที่อยู่ภายในใจมากกว่า และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาใต้พรม


โดยทั้งนี้ ทั้งผู้นำ บุคลากรฝ่ายบุคคล ก็ต้องช่วยสร้างเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการพูดคุยไว้ด้วย เช่น การเปิดพื้นที่วงสนทนาที่ช่วยทำให้พนักงานรู้จักกันในบริบทต่าง ๆ กันมากขึ้น ทำให้เกิดชัดเจนกับตัวตน กับสิ่งที่ให้คุณค่า และเป็นการกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ในตัวคนอื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ซึ่งจะนำไปสู่การมี Psychological Safety ได้ (Amy Douglas)


2. สร้างความไว้วางใจ (Trust)


Stephen M. R. Covey ได้กล่าวไว้ว่า มี 3 ปัจจัยหลักที่หากทำให้ชัดเจนกับตัวพนักงานเองแล้ว จะช่วยให้เกิดความไว้วางใจต่อกันมากขึ้น ได้แก่ ความเข้าใจต่อบุคลิกภาพที่ต่างกัน การมีความสามารถในการทำงาน และความสามารถในการการสื่อสาร ซึ่งหากผู้นำหรือบุคลากรฝ่ายบุคคลสามารถวางแผนจัดอบรมเสริมสร้างทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้คนสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดใจมากขึ้น ได้เสริมสร้างทักษะ และสร้างรากฐานการทำในสิ่งที่สอดคล้องกับตนเองมากขึ้น (Monica Thakrar)


3. ความสามารถในอยู่ร่วมกับบทสนทนาที่รู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมองค์กร


เป็นที่รู้ ๆ กัน ว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งโดยปกติ หลายบริษัทเลือกที่จะประชาสัมพันธ์ข้อความด้านบวกต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการพูดถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้อง หรือ การ feedback บุคคลที่มีพฤติกรรมกับสิ่งที่องค์กรให้คุณค่า ซึ่งการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดแล้ว ยังทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกในการสื่อสารของพนักงานในองค์กรอีกด้วย (พูดง่าย ๆ คือ อาจเกิดปัญหาใต้พรม ข้างนอกดูดี ข้างในอีกอย่าง)


ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างพื้นที่ปลอดภัยจริง ๆ ผู้นำจำเป็นต้องพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่มันเป็น และสถานภาพปัจจุบันอยู่เสมอ ๆ แม้ว่ามันจะสร้างความอึดอัดใจให้ก็ตาม นั่นจะช่วยให้คุณสามารถดึงปัญหาใต้พรมออกมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผย และการปรับตัวของพนักงานในระดับต่าง ๆ จะเป็นไปได้อย่างง่ายมากขึ้น


4. ฝึกทักษะการขอบคุณ


ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาวะ Covid-19 มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันในการทำงานอย่างมาก โดยการขอบคุณเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยลดความเครียดได้ พลิกมุมมองต่อสถานการณ์ แล้วกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ การขอบคุณยังสร้างผลเชิงบวกได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่สภาพจิตใจ รวมถึงสุขภาวะทางกายอีกด้วย โดยการที่พนักงานสามารถพลิกมุมมองขอบคุณต่อสิ่งต่าง ๆ นั้นจะเอื้อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย เนื่องจากช่วยให้สามารถพลิกมุมต่อสถานการณ์หรือ feedback เชิงลบมาเป็นสิ่งที่ช่วยในการเติบโต และช่วยให้บรรยากาศในการสนทนาโดยรวมเป็นไปได้ด้วยดี


5. การสร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมโดยเน้นจุดแข็งที่แตกต่างของพนักงาน


การที่ในพื้นที่หนึ่ง ผู้คนมีความหลากหลายสูง ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถในการดึงศักยภาพของทุกคนมาใช้อย่างเป็นประโยชน์และเต็มที่ หากปราศจากพื้นที่ปลอดภัยที่เน้นให้เกิดการยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองในแต่ละปัจเจกแล้วก็ยากที่ผู้คนจะใช้จุดแข็งที่ตนมีออกมาทำงาน   ดังนั้น การทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งนั้น จำเป็นต้องเกิดจากโครงการสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง มีโปรแกรมให้ได้รู้จักพนักงานแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในแบบที่สร้างการจดจำต่อการทุ่มเทในแบบของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานได้มากขึ้น


6. กลับไปที่รากฐานแห่งการใส่ใจ “ความเป็นคน” กับพนักงานในทุกตำแหน่ง


โดยพื้นฐานความเป็นมนุษย์แล้ว ทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ การเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าเขาจะดำรงตำแหน่งอะไรก็ตาม รวมไปถึง CEO และผู้จัดการระดับสูง  ซึ่งหลายองค์กรได้ละเลยในสิ่งนี้ นำพนักงานผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงให้อยู่ในตำแหน่งสูงในองค์กรโดยไม่ได้ใส่ใจดูแลใจของพวกเขาต่อ เช่น หยุดพูดคุยเรื่องทั่วไป โฟกัสที่งานเป็นหลัก ไม่ฟีดแบคต่อ หรือ ให้การชื่นชม เพียงเพราะเห็นว่าเขาดูแลตนเองได้ดี ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านี้อาจขาดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาไปได้ (Brad Federman)


การสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยเชิงจิตวิทยานั้นทำได้ไม่ยาก แค่การไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบอย่างตั้งใจ สังเกตความรู้สึกเพื่อนร่วมงาน หรือ เมื่อเราได้ข่าวเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วอาจเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน เราก็สามารถสอบถามผลกระทบ สิ่งที่สามารถช่วยได้ อันเป็นรากฐานของสังคมและความเป็นมนุษย์ ที่ควรทำไม่ว่าคู่สนทนาของคุณนั้นจะดำรงตำแหน่งอะไรก็ตาม


การวางตัวนั้นสำคัญ ใช่.. แต่การวางใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสัมพันธ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน


7. โฟกัสที่พันธกิจขององค์กร


ในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ จุดมุ่งหมายคือแรงผลักดันที่สำคัญ หากว่าองค์กรมีพันธกิจ ให้มุ่งสื่อสารสิ่งนั้นกับพนักงาน เน้นการเห็นภาพร่วมกันของทีม จะช่วยให้โฟกัสง่ายขึ้น  โดยสิ่งสำคัญต่อมาคือการที่หัวหน้าพยายามวางตัวให้ความสัมพันธ์ รางวัล และการยอมรับ เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลลัพธ์ที่ต้องการ พนักงานจะรู้สึกมีส่วนร่วม ได้รับคุณค่า และปลอดภัย (Hayward Suggs) เนื่องจากว่าสามารถทำนายรางวัลและการลงโทษได้จากความสอดคล้องในเป้าหมาย และการกระทำ


8. สร้างความรู้สึกผูกพันธ์


ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่สำคัญที่สุด เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลย หนึ่งในนั้นคือความรู้สึกผูกพันธ์ โดยการมีความผูกพันธ์นั้นกระตุ้นสมองของเราให้หลังสารสื่อประสาทแห่งความสุข เกิดความรู้สึกได้รับการยอมรับ ชื่นชม และปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งการสร้างความรู้สึกผูกพันธ์นี้ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานเองก็สามารถพัฒนาได้ โดยที่พนักงานเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกให้หัวหน้าของตนได้เช่นกัน เช่น ทำตัวให้สามารถเข้าถึงง่าย ตอบสนองไว และมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเวลาที่มีความเครียด สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น  (Lola Gershfeld)


9. สร้างทักษะการฟื้นตัว หรือ Resilience Skills


Resilience เป้นกลุ่มทักษะที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้เพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน รวมไปถึงต่อข่าวสารสังคมรอบข้าง ในการก้าวข้ามความรู้สึกทุกข์เป็นการเติบโตไปได้ โดยบางคนอาจเกิดมาพร้อมกับทักษะนี้ ในขณะที่อีกหลายคนอาจไม่มีทักษะนี้เลยด้วยซ้ำ ผู้ว่าจ้างควรนำเอาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยเสริมสร้างทักษะ resilience ต่อบุคคลในองค์กร ซึ่งการสร้างทักษะนี้เป็นประหนึ่งของขวัญให้แก่พนักงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ตลอดทั้งชีวิต (Sandi Leyva) และยังช่วยเอื้อให้พนักงานกล้าที่จะพูด สื่อสารต่อกันทั้งแง่บวก และแง่ลบ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะรองรับสิ่งต่าง ๆ ได้


10. ให้พื้นที่ปลอดภัยในการ feedback


ในทุกวันนี้ หลาย ๆ องค์กรกำลังประสบปัญหาขาดพื้นที่การ Feedback รวมถึงการสื่อสารในยามขัดแย้ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และการคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ และมีผลต่อคุณภาพงานเป็นอย่างมาก หากจัดการความรู้สึกลบและความขัดแย้งได้ไม่ดี ก็จะนำไปสู่การเกิดขั้วการเมืองต่าง ๆ การแทงข้างหลัง พฤติกรรม passive aggressive รวมไปถึงการลาออกของพนักงานที่มาความสามารถที่ไม่สามารถทนต่อประเด็นยิบย่อยที่ไม่ถูกแก้ไขได้อีกต่อไป ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรมีพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม (John M. O’Connor) เช่น จัด Feedback session ในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ การจัดอบรมให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ทักษะการ Feedback และการรับ Feedback ฯลฯ


และนี่ก็คือตัวอย่างที่ทาง Forbes ได้ให้คำแนะนำต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยาที่ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ก็สามารถที่จะนำไปเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้าง Ripple Effect ต่อการเกิดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Resources:
Panel®, E. (2022, April 14). 15 Ways To Promote Psychological Safety At Work. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/12/07/15-ways-to-promote-psychological-safety-at-work/?sh=adbff1e23b27
What Is Psychological Safety at Work? (2022, July 13). CCL. https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/what-is-psychological-safety-at-work/
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search