เตรียมองค์กรให้พร้อมกับ “ความไม่แน่นอนที่แน่นอน”

เมื่อสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิต คือ “ความไม่แน่นอน” องค์กรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเข้ามาตลอดเวลาได้อย่างไร ? เราจะรอตอบสนองกับทุกการแปรผันหรือเปล่า ? ในเมื่อตลอดสองปีที่ผ่านมา โลกได้ให้บทเรียนกับเราแล้วว่าวิธีนี้อาจจะช้าเกินไป ? หรือเราจะเตรียมตัวเองและองค์กรให้พร้อมรับอนาคตที่คลุมเครือ ไม่ว่าอนาคตนี้ลงเอยอย่างไรก็ตาม ?⁣⁣
⁣⁣
April Rinne นักคาดการณ์อนาคต หรือ Futurist ชั้นนำของโลกได้อธิบายว่า การรับมือกับความไม่แน่นอนที่แน่นอน ควรจะเป็นการเตรียมให้คนในองค์กร “พร้อมไว้ก่อน” โดยเป้าหมายของความพร้อมนี้ ไม่ใช่การคาดเดาอนาคตอย่างแม่นยำ แต่คือการที่ทุกคนในองค์กรจะพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้น โดย Rinne ได้แนะแนวทางในการเตรียมตัวเราและองค์กร ดังต่อไปนี้:⁣⁣
⁣⁣
==================⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
✅ 1. สร้าง Trust ภายในองค์กร⁣⁣
⁣⁣
ความไว้ใจคือรากฐานของความเชื่อมั่น และความเชื่อมั่นเป็นทรัพยากรสำคัญในการชักชวนให้คนพร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน และพร้อมร่วมมือร่วมใจไปสู่ความไม่แน่นอนที่เขาไม่เคยชิน โดยเราสามารถสร้าง Trust สร้างได้ผ่านวัฒนธรรมที่โปร่งใส เคารพซึ่งกันและกัน และเป็นหนึ่งเดียวกัน⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
✅ 2. ตรวจสอบความพร้อมผ่าน Change Audit⁣⁣

⁣⁣
ด้วยคำถามต่อไปนี้ เช่น:⁣⁣
• ในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดให้กับองค์กร อุตสาหกรรม ทีมงาน และลูกค้าของเราอย่างไร ? — การตั้งคำถามนี้ต่อ Stakeholders ที่หลากหลายของเรา จะช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น⁣⁣
• แผนกหรือหน่วยงานไหน มีผลงานที่น่าประทับใจตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ? — เพื่อระบุกลุ่มคนที่พิสูจน์ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คำตอบของข้อนี้จะช่วยให้เราชี้จุดที่แข็งแรงที่ในองค์กร หรือระบุกลุ่มคนที่สามารถแชร์ Learning เกี่ยวกับการปรับตัวภายในองค์กรได้⁣⁣
• การเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่ท้าทายที่สุด ? —- ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เราจะชอบการเปลี่ยนแปลงที่เราเลือกเอง (เช่น การเลือกงานใหม่) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้ (เช่น การโดน Layoff) ซึ่งประเภทของความเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อองค์กรที่ทวีคูณขึ้นได้⁣⁣
• อุปสรรคในการปรับตัวขององค์กรคืออะไร ? — ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การ Burnout การไม่ไว้ใจกันภายในองค์กร Psychological Safety ในการลองผิดถูก หรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่มองเพียงผลลัพธ์ทางการเงิน การวินิจฉัยอุปสรรคอย่างชัดเจนจะช่วยให้เราวางแผนการพัฒนาแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ⁣⁣
⁣⁣
Rinne ยังชี้แจงอีกว่ากระบวนการ Change Audit ควรมาจากส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน (และเพิ่ม Trust ไปในตัว) และเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย ในการคาดเดาอนาคตหลายๆ รูปแบบ⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
✅ 3. สร้างบทบาท “นักรับมือการเปลี่ยนแปลง” ให้ชัดเจน⁣⁣
⁣⁣
บ่อยครั้งบทบาท Chief Change/Transformation Officer จะดูแล Transformation เฉพาะเจาะจงในองค์กร (อย่างเช่น Digital Transformation) แต่ที่จริงแล้ว นักรับมือการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ดี ควรเป็นบทบาทที่ทำงานอย่าง Cross-Function ที่เห็นและความเชื่อมโยงระหว่างแผนก และร่วมมือกับ Culture Team เพื่อผลักดันความพร้อมอย่างทั่วถึง คนที่จะดำเนินบทบาทนี้ ต้องสามารถมองเห็นปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบองค์กรในทุกมิติ นำกระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ในหลายๆ แบบ และสร้างทักษะในทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนด้วย Mindset เชิงบวก⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
4. สร้างวัฒนธรรมที่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส⁣⁣
⁣⁣
“Mindset เชิงบวก” ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ ไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ดี แต่คือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการแปรผันต่างหาก ในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถ “บริหาร” ได้อีกต่อไป เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยภายในและภายนอกที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราเต็มไปหมด⁣⁣
⁣⁣
ดังนั้น การรับมือความไม่แน่นอนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่ากลยุทธ์ไหนๆ คือการเปลี่ยน Mindset ให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่จะเติบโตพัฒนา ซึ่งวิธีที่จะสร้าง Mindset นี้ที่ดีที่สุด คือการฝังค่านิยมและพฤติกรรมที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงไปในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ Mindset นี้กระเพื่อมออกไปยังกลยุทธ์ นโยบาย และกระบวนการทำงานอื่นๆ โดยผู้นำองค์กรเองก็ต้องให้ความสำคัญกับ Mindset นี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในองค์กร⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
==================⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
องค์กรที่พร้อมเผชิญกับ “ความไม่แน่นอนที่แน่นอน” คือองค์กรที่มองความไม่แน่นอนเป็นธรรมชาติของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่จะสร้างมุมมองนี้ให้กับทุกคนได้ ก็หนีไม่พ้นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ที่สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับรู้อย่างชัดเจนว่า ความไม่แน่นอนไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นความท้าทายที่จะเข้ามาตลอดเวลา และสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ หากทุกมี Mindset ที่พร้อมเผชิญทุกความเป็นไปได้นี้ไปด้วยกัน⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣⁣

.
.
>>>>


⁣⁣

.
.
>>>

แหล่งที่มาของข้อมูล:

https://hbr.org/2021/09/a-futurists-guide-to-preparing-your-company-for-constant-change

https://www.td.org/insights/5-steps-for-building-trust-in-the-workplace

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search