อะไรคือสิ่งที่คนแต่ละ Generations ต้องการหรือให้คุณค่าจากการทำงาน


ย้อนกลับไปใน EP447 ที่คุณท็อป ณัฐวุฒิมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องความแตกต่างของคน 4 Generations ในที่ทำงาน และ EP449 ที่คุณบอล สุรัตน์ มาชวนคุยถึงวิธีรับมือกับเด็ก Gen ใหม่ที่กำลังเข้ามาสู่องค์กรของเรา คำถามที่ผมสนใจและต่อยอดมาจาก 2 ท่านข้างต้นคือ “เมื่อคนแต่ละ Gen มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องอายุ วิธีคิด และประสบการณ์… อะไรคือสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการจากการทำงาน หรืออะไรคือสิ่งที่คนเหล่านี้ให้คุณค่า?” ใน EP463 ผมอยากมาชวนคุณผู้ฟังหาคำตอบไปด้วยกัน


กลุ่มคนทั้ง 4 Generations ที่อยู่ในช่วงของการทำงานในปัจจุบัน ได้แก่:
Baby Boomer (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507)
Generation X (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522)
Generation Y (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2540
Generation Z (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)


บทความชิ้นหนึ่งจาก Forbes ซึ่งอ้างอิงผลการศึกษาของ LiveCareer ที่ได้ทำสำรวจความคิดเห็นของพนักงานชาวอเมริกันมากกว่า 1063 คน ผ่านรูปแบบโพลออนไลน์ เกี่ยวกับ “คุณค่าในงานด้านใดที่คนเหล่านี้ต้องการจากการทำงานของพวกเขา” ข้อสรุปจากการศึกษาพบข้อมูลดังนี้


Choice and Control
ทางเลือกและการควบคุม

  • พนักงานทุกเจเนอเรชั่นคาดหวังความยืดหยุ่นในตัวเลือกการทำงาน (Flexibility in working options)  โดยคน Gen Y (76%) มีความคาดหวังสูงสุดถึง รองลงมาคือ คน Gen Z (69%) Gen X (64%) และ Baby Boomers (59%)
  • Flexible working คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่เปิดทางเลือกให้แก่พนักงานในการออกแบบเวลา สถานที่ และวิธีการทำงานของพวกเขาได้
  • แน่นอนไม่ใช่ทุกงานที่จะทำนอกออฟฟิศได้ แต่การที่พนักงานรู้สึกมีอิสระมากขึ้นในการเลือกได้ด้วยตนเอง ก็สามารถช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของตนเองและรู้สึกว่าเสียงของตนเองได้รับการรับฟัง

ข้อแนะนำคือ องค์กรควรเตรียมพร้อมกับคำว่า “Hybrid Workplace” แทนที่จะบังคับพนักงานให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เปิดทางเลือกในรูปแบบไฮบริดให้พนักงานได้จัดสรรเวลา สถานที่ และวิธีการทำงานของพวกเขาได้เลย


Recognition and Appreciation
การยอมรับและการชื่นชม

  • แบบสำรวจถามถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของพวกเขา พบว่า “ความมีหน้ามีตาในการทำงานว่ามีความสำคัญสูงสุด” โดยเจนให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงสุดคือ Gen X (64%), Gen Y (58%) , Gen Z (53%) และ Baby Boomers (49%)

ข้อแนะนำคือ คนทุกคนต้องการการยอมรับและความเคารพ ดังนั้น องค์กรควรมีกระบวนการยกย่องชื่นชม (ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ) รวมถึงโปรแกรมการมอบรางวัลต่างๆ /และองค์กรควรให้ความสำคัญกับงานทุกประเภททั่วทั้งองค์กร และหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งจนมากเกินไป —เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับความเคารพจากองค์กรและรู้สึกมีค่า พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และทุ่มเทเพิ่มมากขึ้น


Security and Value
ความปลอดภัยและความคุ้มค่า

  • การขึ้นเงินเดือนเป็นประจำเป็นสิ่งที่คนทุกรุ่นให้ความสำคัญมากที่สุด โดย Gen X (91.4%), Gen Y (90.5%) และ Gen Z (87.2%) และ Baby Boomers (79%)
  • การขึ้นเงินเดือนเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของพนักงานด้วย (พนักงานจะรู้สึกถึงศักดิ์ศรีที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น)

ข้อแนะนำคือ ผู้คนต้องการความรู้สึกยุติธรรมในค่าจ้างและประสบการณ์การทำงาน (หนึ่งในเหตุผลหลักที่พนักงานจะลาออก ก็มาจากพวกเขารู้สึกว่างานไม่ยุติธรรมกับค่าจ้างที่ได้รับ)


Growth and Development
การเติบโตและการพัฒนา

  • โอกาสในการเติบโตและพัฒนาเส้นทางอาชีพเป็นสิ่งที่คุณช่วงวัยต้องการ โดย Gen Y (46%) ให้ความสำคัญสูงที่สุด, Gen X (42%), Gen Z (37%) และสุดท้าย Baby Boomers (33%)

ข้อแนะนำคือ องค์กรควรมีเส้นทางหรือแผนงานในการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพของพนักงาน องค์กรสามารถทำเพิ่มได้โดยการค้นหาความต้องการเฉพาะของพนักงาน และช่วยให้พวกเขากำหนดเป้าหมายของตนเอง และมอบโอกาสในการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

::::::::::::::::::

บทสรุป— ทุกช่วงวัยล้วนมีเอกลักษณ์ มีความต้องการและมีสิ่งที่ตนเองให้คุณค่าแตกต่างกัน ดังนั้น การเผชิญกับความหลากหลายอย่างไรก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การหาจุดร่วมที่ลงตัว

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://www.livecareer.com/resources/careers/planning/generation-diversity-in-the-workplace
https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2022/08/28/what-the-generations-want-from-work-new-data-offers-surprises/?sh=6a5a88543f32
ขอบคุณรูปภาพจาก
https://www.instagram.com/birdthongchai/
https://www.instagram.com/tik_pholdee/
https://www.instagram.com/urassayas/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search