อะไรคือสิ่งที่คนแต่ละ Generations ต้องการหรือให้คุณค่าจากการทำงาน


ย้อนกลับไปใน EP447 ที่คุณท็อป ณัฐวุฒิมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องความแตกต่างของคน 4 Generations ในที่ทำงาน และ EP449 ที่คุณบอล สุรัตน์ มาชวนคุยถึงวิธีรับมือกับเด็ก Gen ใหม่ที่กำลังเข้ามาสู่องค์กรของเรา คำถามที่ผมสนใจและต่อยอดมาจาก 2 ท่านข้างต้นคือ “เมื่อคนแต่ละ Gen มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องอายุ วิธีคิด และประสบการณ์… อะไรคือสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการจากการทำงาน หรืออะไรคือสิ่งที่คนเหล่านี้ให้คุณค่า?” ใน EP463 ผมอยากมาชวนคุณผู้ฟังหาคำตอบไปด้วยกัน


กลุ่มคนทั้ง 4 Generations ที่อยู่ในช่วงของการทำงานในปัจจุบัน ได้แก่:
Baby Boomer (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507)
Generation X (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522)
Generation Y (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2540
Generation Z (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)


บทความชิ้นหนึ่งจาก Forbes ซึ่งอ้างอิงผลการศึกษาของ LiveCareer ที่ได้ทำสำรวจความคิดเห็นของพนักงานชาวอเมริกันมากกว่า 1063 คน ผ่านรูปแบบโพลออนไลน์ เกี่ยวกับ “คุณค่าในงานด้านใดที่คนเหล่านี้ต้องการจากการทำงานของพวกเขา” ข้อสรุปจากการศึกษาพบข้อมูลดังนี้


Choice and Control
ทางเลือกและการควบคุม

  • พนักงานทุกเจเนอเรชั่นคาดหวังความยืดหยุ่นในตัวเลือกการทำงาน (Flexibility in working options)  โดยคน Gen Y (76%) มีความคาดหวังสูงสุดถึง รองลงมาคือ คน Gen Z (69%) Gen X (64%) และ Baby Boomers (59%)
  • Flexible working คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่เปิดทางเลือกให้แก่พนักงานในการออกแบบเวลา สถานที่ และวิธีการทำงานของพวกเขาได้
  • แน่นอนไม่ใช่ทุกงานที่จะทำนอกออฟฟิศได้ แต่การที่พนักงานรู้สึกมีอิสระมากขึ้นในการเลือกได้ด้วยตนเอง ก็สามารถช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของตนเองและรู้สึกว่าเสียงของตนเองได้รับการรับฟัง

ข้อแนะนำคือ องค์กรควรเตรียมพร้อมกับคำว่า “Hybrid Workplace” แทนที่จะบังคับพนักงานให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เปิดทางเลือกในรูปแบบไฮบริดให้พนักงานได้จัดสรรเวลา สถานที่ และวิธีการทำงานของพวกเขาได้เลย


Recognition and Appreciation
การยอมรับและการชื่นชม

  • แบบสำรวจถามถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของพวกเขา พบว่า “ความมีหน้ามีตาในการทำงานว่ามีความสำคัญสูงสุด” โดยเจนให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงสุดคือ Gen X (64%), Gen Y (58%) , Gen Z (53%) และ Baby Boomers (49%)

ข้อแนะนำคือ คนทุกคนต้องการการยอมรับและความเคารพ ดังนั้น องค์กรควรมีกระบวนการยกย่องชื่นชม (ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ) รวมถึงโปรแกรมการมอบรางวัลต่างๆ /และองค์กรควรให้ความสำคัญกับงานทุกประเภททั่วทั้งองค์กร และหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งจนมากเกินไป —เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับความเคารพจากองค์กรและรู้สึกมีค่า พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และทุ่มเทเพิ่มมากขึ้น


Security and Value
ความปลอดภัยและความคุ้มค่า

  • การขึ้นเงินเดือนเป็นประจำเป็นสิ่งที่คนทุกรุ่นให้ความสำคัญมากที่สุด โดย Gen X (91.4%), Gen Y (90.5%) และ Gen Z (87.2%) และ Baby Boomers (79%)
  • การขึ้นเงินเดือนเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของพนักงานด้วย (พนักงานจะรู้สึกถึงศักดิ์ศรีที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น)

ข้อแนะนำคือ ผู้คนต้องการความรู้สึกยุติธรรมในค่าจ้างและประสบการณ์การทำงาน (หนึ่งในเหตุผลหลักที่พนักงานจะลาออก ก็มาจากพวกเขารู้สึกว่างานไม่ยุติธรรมกับค่าจ้างที่ได้รับ)


Growth and Development
การเติบโตและการพัฒนา

  • โอกาสในการเติบโตและพัฒนาเส้นทางอาชีพเป็นสิ่งที่คุณช่วงวัยต้องการ โดย Gen Y (46%) ให้ความสำคัญสูงที่สุด, Gen X (42%), Gen Z (37%) และสุดท้าย Baby Boomers (33%)

ข้อแนะนำคือ องค์กรควรมีเส้นทางหรือแผนงานในการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพของพนักงาน องค์กรสามารถทำเพิ่มได้โดยการค้นหาความต้องการเฉพาะของพนักงาน และช่วยให้พวกเขากำหนดเป้าหมายของตนเอง และมอบโอกาสในการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

::::::::::::::::::

บทสรุป— ทุกช่วงวัยล้วนมีเอกลักษณ์ มีความต้องการและมีสิ่งที่ตนเองให้คุณค่าแตกต่างกัน ดังนั้น การเผชิญกับความหลากหลายอย่างไรก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การหาจุดร่วมที่ลงตัว

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://www.livecareer.com/resources/careers/planning/generation-diversity-in-the-workplace
https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2022/08/28/what-the-generations-want-from-work-new-data-offers-surprises/?sh=6a5a88543f32
ขอบคุณรูปภาพจาก
https://www.instagram.com/birdthongchai/
https://www.instagram.com/tik_pholdee/
https://www.instagram.com/urassayas/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.