Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากพนักงานขององค์กรเหล่านี้ผ่าน แอพลิเคชั่น Glassdor ผลการสำรวจพบ 21 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นประจำปี 2020


และ 21 องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น องค์กร Culture Champions ได้แก่


ในการพิจารณา Culture Champions ทีมวิจัยของ CultureX ได้กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้


1. ได้รับการยอมรับด้านวัฒนธรรมอย่างโดดเด่น


Culture 500 วัดผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม The Big 9 Cultural Values ได้แก่ การทำงานที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Agility), การทำงานร่วมกัน (Collaboration), การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Orientation), ความแตกต่างหลากหลาย (Diversity), การให้อำนาจหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงาน (Execution), นวัตกรรม (Innovation), ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity), การให้ความสำคัญกับผลงาน (Performance), และการให้เกียรติอย่างเท่าเทียม (Respect)  เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น Culture Champion พนักงานในองค์กรจะต้องพูดถึงค่านิยมทั้ง 9 ขององค์กรในเชิงบวกมากกว่า องค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Big 9 Cultural Values ในบทความที่ผ่านมาของ A Cup of Culture ได้ที่
9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 1
9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 2


2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity) และการให้เกียรติอย่างเท่าเทียม (Respect)


แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับค่านิยมแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ค่านิยมทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาถือว่าเป็นค่านิยมมาตรฐาน และองค์กรที่จะเป็น Culture Champions จะต้องได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด


3. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็น 30 อันดับแรก


องค์กร Culture Champions จะต้องได้รับการจัดอันดับร้อยละเป็น 30 อันดับแรก ในแอพลิเคชั่น Glassdoor เทียบกับกลุ่มตัวอย่าง Culture 500 โดยรวม


4. ไม่มีผลการประเมินที่ต่ำกว่าที่เคยได้


องค์กร Culture Champions จะต้องรักษาหรือเพิ่มระดับคะแนนจากการประเมินวัฒนธรรมองค์กรอยู่เสมอ เป็นไปได้ว่าองค์กรที่ได้คะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจะไม่ได้รับการพิจารณา  


อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับค่านิยมที่แตกต่างกัน บางองค์กรอาจโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation)  ในขณะที่บางองค์กรอาจโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมในการให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม (Respect) แต่จากข้อมูลพบว่าสิ่งที่องค์กรที่เป็น Culture Champions มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะคล้าย ๆ กันได้แก่


1. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง


เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในช่วง 5 ปี พบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีผลประกอบการ หรือสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน


2. มีผู้นำเป็นผู้หญิง


องค์กร Culture Champions มีแนวโน้มที่จะมีผู้หญิงเป็นผู้นำ มากกว่าองค์กรทั่วไป ๆ ถึง 2 เท่า โดยจากข้อมูลพบว่า 24% ของ Culture Champions มี CEO เป็นผู้หญิงได้แก่ Accenture, CDW, และ The Clorox Company หรือบางองค์กรมีประธานเป็นผู้หญิง เช่น Bain, โรงพยาบาลเด็ก St. Jude


3. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety)


เมื่อมีการคำนวณคะแนนความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละหัวข้อโดยเทียบกับตัวอย่างของ Culture 500 ทั้งหมด หัวข้อเดียวที่ Culture Champions ให้คะแนนสูงสุด คือการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และเสนอแนวคิดและข้อกังวลของพวกเขาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้


และนั่นคือเกณฑ์เบื้องต้น ที่แต่ละองค์กรสามารถพิจารณานำไปปรับใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่มุ่งหวังโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน จากตัวอย่าง Culture Champions แสดงให้เห็นว่า ไม่มีองค์กรไหนที่จะสามารถลอกเลียนค่านิยมและตัวตนของกันและกันได้ และองค์กรที่โดดเด่นคือองค์กรที่แตกต่างอย่างเป็นตัวตน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture


ที่มา

https://sloanreview.mit.edu/projects/culture-500-introducing-the-2020-culture-champions/

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.