องค์กร Culture Champions 2020 โดย Culture 500

Culture 500 ทำการสำรวจ วัดผลและเปรียบเทียบองค์กรในสหรัฐอเมริกามากกว่า 500 แห่งใน 9 มิติทางวัฒนธรรม (The Big 9 Cultural Values) โดยการสำรวจดังกล่าวมาจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากพนักงานขององค์กรเหล่านี้ผ่าน แอพลิเคชั่น Glassdor ผลการสำรวจพบ 21 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นประจำปี 2020


และ 21 องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น องค์กร Culture Champions ได้แก่


ในการพิจารณา Culture Champions ทีมวิจัยของ CultureX ได้กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้


1. ได้รับการยอมรับด้านวัฒนธรรมอย่างโดดเด่น


Culture 500 วัดผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม The Big 9 Cultural Values ได้แก่ การทำงานที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Agility), การทำงานร่วมกัน (Collaboration), การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Orientation), ความแตกต่างหลากหลาย (Diversity), การให้อำนาจหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงาน (Execution), นวัตกรรม (Innovation), ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity), การให้ความสำคัญกับผลงาน (Performance), และการให้เกียรติอย่างเท่าเทียม (Respect)  เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น Culture Champion พนักงานในองค์กรจะต้องพูดถึงค่านิยมทั้ง 9 ขององค์กรในเชิงบวกมากกว่า องค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Big 9 Cultural Values ในบทความที่ผ่านมาของ A Cup of Culture ได้ที่
9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 1
9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 2


2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Integrity) และการให้เกียรติอย่างเท่าเทียม (Respect)


แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับค่านิยมแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ค่านิยมทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาถือว่าเป็นค่านิยมมาตรฐาน และองค์กรที่จะเป็น Culture Champions จะต้องได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด


3. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็น 30 อันดับแรก


องค์กร Culture Champions จะต้องได้รับการจัดอันดับร้อยละเป็น 30 อันดับแรก ในแอพลิเคชั่น Glassdoor เทียบกับกลุ่มตัวอย่าง Culture 500 โดยรวม


4. ไม่มีผลการประเมินที่ต่ำกว่าที่เคยได้


องค์กร Culture Champions จะต้องรักษาหรือเพิ่มระดับคะแนนจากการประเมินวัฒนธรรมองค์กรอยู่เสมอ เป็นไปได้ว่าองค์กรที่ได้คะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจะไม่ได้รับการพิจารณา  


อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับค่านิยมที่แตกต่างกัน บางองค์กรอาจโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation)  ในขณะที่บางองค์กรอาจโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมในการให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม (Respect) แต่จากข้อมูลพบว่าสิ่งที่องค์กรที่เป็น Culture Champions มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะคล้าย ๆ กันได้แก่


1. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง


เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในช่วง 5 ปี พบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีผลประกอบการ หรือสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน


2. มีผู้นำเป็นผู้หญิง


องค์กร Culture Champions มีแนวโน้มที่จะมีผู้หญิงเป็นผู้นำ มากกว่าองค์กรทั่วไป ๆ ถึง 2 เท่า โดยจากข้อมูลพบว่า 24% ของ Culture Champions มี CEO เป็นผู้หญิงได้แก่ Accenture, CDW, และ The Clorox Company หรือบางองค์กรมีประธานเป็นผู้หญิง เช่น Bain, โรงพยาบาลเด็ก St. Jude


3. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety)


เมื่อมีการคำนวณคะแนนความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละหัวข้อโดยเทียบกับตัวอย่างของ Culture 500 ทั้งหมด หัวข้อเดียวที่ Culture Champions ให้คะแนนสูงสุด คือการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และเสนอแนวคิดและข้อกังวลของพวกเขาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้


และนั่นคือเกณฑ์เบื้องต้น ที่แต่ละองค์กรสามารถพิจารณานำไปปรับใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่มุ่งหวังโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน จากตัวอย่าง Culture Champions แสดงให้เห็นว่า ไม่มีองค์กรไหนที่จะสามารถลอกเลียนค่านิยมและตัวตนของกันและกันได้ และองค์กรที่โดดเด่นคือองค์กรที่แตกต่างอย่างเป็นตัวตน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture


ที่มา

https://sloanreview.mit.edu/projects/culture-500-introducing-the-2020-culture-champions/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search