องค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในยุค Digitisation

หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับคำว่า Digitisation โดยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Automation ในการทำงาน การให้ความสำคัญกับ Big data หรือการนำTechnology หรือ platform ต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ


PWC ได้ทำการปล่อยแบบสำรวจ “Future of Work Survey” โดยเป้าหมายคือช่วยให้คนทำงาน HR เตรียมตัวสำหรับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในยุค Digitisation ดิจิไทเซชั่น หรือช่วงปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่ง A Cup of Culture ได้นำส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Workplace Culture มาเปิดเผย มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้น….


===============================


• คนในองค์กรจะทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ไม่เพียงแต่จะรับผิดชอบในงานของตัวเอง และขอบเขตที่องค์กรกำหนด ทุกคนจะต้องมีบทบาทที่มากกว่าในการร่วมกันทำงานให้องค์กร องค์กรจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ของทุกคนในองค์กรมารวมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเพิ่มยอดขาย


• เกิดการยอมรับ “วัฒนธรรมแห่งความล้มเหลว (Failure Culture) นอกจากจะเป็นผลที่ตามมาของวัฒนธรรม Risk-taking แต่เพื่อที่จะให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ( agile and flexible) การตัดสินใจที่ต้องมีความรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่จะตามมาได้อย่าละเอียดรอบคอบ ดังนั้น ความล้มเหลวเป็นครั้งคราวจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้


• องค์กรจะคงสถานะ Beta องค์กรจะทำการทดลอง และพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นจะส่งออกไปอย่างรวดเร็วสู่ลูกค้าเป้าหมายเพื่อทดสอบ เพื่อขอFeedback เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา


• สายบังคับบัญชาในองค์กรจะหายไปการไม่มีสายการบังคับบัญชา จะมาแทนที่ Flat hierarchy ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้าง แต่หมายรวมถึง Mind set และพฤติกรรมด้วย ซึ่งความคิดที่ยอดเยี่ยมจะไม่ได้ถูกตอบแทนด้วยการขึ้นตำแหน่งหรือเงินเดือน แต่ทุกๆความคิดเห็นจะกลายเป็นคำแนะนำและการสนับสนุนที่ทุกคนพยายามส่งมอบโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งใดๆในองค์กร ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถท้าทายใครก็ได้โดยที่ไม่มีใครรู้สึกขุ่นเคืองกัน


• เกิดการแบ่งปัน และการเป็นผู้ให้ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าธุรกิจที่เปิดกว้าง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความนรู้เท่านั้นที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในอนาคต หากองค์กรแบ่งปันไปสู่ภายนอก คู่แข่งรายอื่นๆก็จะต้องแบ่งปันด้วยเช่นกัน ซึ่งทัศนคติและวิธีคิดแบบเปิดกว้าง ความโปร่งใส และความไม่เห็นแก่ตัว จะเป็นเครื่องการรันตีความสำเร็จในอนาคตให้แก่องค์กร


• เกิดการยอมรับในความคลุมเครือ จะไม่มีสิ่งใด ดำ หรือขาว อีกต่อไป คนจะยอมรับในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง รากฐานและข้อสันนิษฐานต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และะองค์กรก็ต้องสามารถปรับตัวได้ด้วยความเร็วที่เท่ากัน
.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture


.


อ้างอิงข้อมูลจาก:https://www.pwc.ch/en/publications/2017/the-way-we-work-hr-today_pwc-en_2017.pdf

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn