ส่งเสริม Innovation Culture ด้วยรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่าง

ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการผลักดันนวัตกรรม เนื่องจากต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลา… และหลายครั้งที่พูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” คนมักจะเข้าใจผิดไปว่า คงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องในเชิงของเทคโนโลยี แต่จริงๆ แล้วนวัตกรรมมีอีกหลายประเภทมาก.


โดยนวัตกรรมที่ค่อนข้างเล็กส่วนมากมักเป็นการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้ว รวมถึงกระบวนการและการบริการต่างๆ ในขณะที่บางนวัตกรรมแหวกแนวโดยการเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือ business model ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ไปเลย หรือบางนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจของให้ตอบโจทย์ปัญหาและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้น การรู้จักรูปแบบของนวัตกรรมจะช่วยให้คุณหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ .


Innovation matrix : สามารถแบ่งแยกประเภทของนวัตกรรมออกได้เป็น 2 มิติ คือ #ด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบที่คนนิยมกัน –>แสดงข้อมูลตาม Infographic.


📌 Sustaining innovation: เป็นนวัตกรรมที่ตรงกันข้ามกับ Disruptive innovation โดยที่จะยังเจาะตลาดเดิม และแทนที่ด้วยการเพิ่มมูลค่าใหม่ๆ พัฒนาสินค้าเดิมที่มีอยู่โดยสร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของคุณค้า จะค่อยๆเติบโตในตลาด ในสัดส่วนที่ไม่เหมือนเดิม มุ่งเน้นการสร้างผลกำไร.


📌 Disruptive innovation: เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่สร้าง concept, สินค้าหรือการบริการด้วยการเพิ่มมูลค่า โดยเจาะไปที่ตลาดเดิม หรือสร้างตลาดใหม่ Disruptive innovation จะมาแทนที่ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงมากแต่ก็มีโอกาสในการเติบโตถ้าทำได้ทำทุกอย่างได้ถูกวิธี.


📌 Incremental innovation: เป็นการปรับเปลี่ยนสินค้าและการบริการให้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยจากเดิม ถึงแม้นวัตกรรมแบบ Incremental innovation จะไม่สามารถสร้างตลาดใหม่ๆได้ แต่ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเทคโนโลยีตัวใหม่ นวัตกรรมแบบนี้ก็ยังคงดึงดูดใจลูกค้าได้เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการระบุพฤติกรรมและ feedback ของพวกเขา


📌 Radical innovation: นวัตกรรมที่เกิดขึ้นน้อย แต่มีลักษณะคล้ายกับ Disruptive innovation ที่การปฏิวัติการเทคโนโลยีและสร้างธุรกิจใหม่ นวัตกรรมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกและสร้างคงามต้อวการใหม่ที่เปลี่ยนวิถีไปจากเดิมที่คนเคยใช้ และเสนอทางแก้ที่เราไม่เคยรู้ว่าเราต้องการหรือมีปัญหามาก่อน เปลี่ยนตลาดไปโดยสิ้นเชิง เช่น robotics, artificial intelligence (AI), blockchain technology, energy storage and genome sequencing..


ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรนอกจากจะจัดประเภทของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดทำ Innovation Management ก็สามารถช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบ Innovation Culture ขององค์กร และช่วยบริหารจัดการให้ถูกวิธีซึ่งรูปแบบของ Innovation Cultures จะถูกจัดแบ่งตามลักษณะดังนี้


🔸Type 1: เรียกว่า “the Proactive Innovator”คือ การมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมโดยสิ้นเชิง เร่งพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่ก้าวไกลขึ้น และเร็วกว่านวัตกรรมประเภทอื่น ๆ ถือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเชิงรุกตัวจริง


🔸 Type 2: เรียกว่า “the Strategic Innovator”คือ ผู้สร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบริหารจากบนลงล่าง อาจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าผู้สร้างนวัตกรรมเชิงรุก


🔸 Type 3: เรียกว่า “the Innovative Optimizer“คือ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น


🔸 Type 4: เรียกว่า “the Operational Innovator”เนื่องจากการวางแนววิสัยทัศน์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นวัตกรรมประเภทนี้จึงค่อนข้างสอดคล้องกับธุรกิจการดำเนินงาน.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.
.

ที่มาจาก:https://www.viima.com/blog/types-of-innovation…
https://innolytics-innovation.com/innovation-culture/
Technology Innovation Management Review, Strengthening Innovation Capacity through Different Types of Innovation Cultures,Jens-Uwe Meyer

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn