ส่งเสริม Innovation Culture ด้วยรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่าง

ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการผลักดันนวัตกรรม เนื่องจากต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลา… และหลายครั้งที่พูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” คนมักจะเข้าใจผิดไปว่า คงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องในเชิงของเทคโนโลยี แต่จริงๆ แล้วนวัตกรรมมีอีกหลายประเภทมาก.


โดยนวัตกรรมที่ค่อนข้างเล็กส่วนมากมักเป็นการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้ว รวมถึงกระบวนการและการบริการต่างๆ ในขณะที่บางนวัตกรรมแหวกแนวโดยการเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือ business model ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ไปเลย หรือบางนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจของให้ตอบโจทย์ปัญหาและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้น การรู้จักรูปแบบของนวัตกรรมจะช่วยให้คุณหานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ .


Innovation matrix : สามารถแบ่งแยกประเภทของนวัตกรรมออกได้เป็น 2 มิติ คือ #ด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบที่คนนิยมกัน –>แสดงข้อมูลตาม Infographic.


📌 Sustaining innovation: เป็นนวัตกรรมที่ตรงกันข้ามกับ Disruptive innovation โดยที่จะยังเจาะตลาดเดิม และแทนที่ด้วยการเพิ่มมูลค่าใหม่ๆ พัฒนาสินค้าเดิมที่มีอยู่โดยสร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของคุณค้า จะค่อยๆเติบโตในตลาด ในสัดส่วนที่ไม่เหมือนเดิม มุ่งเน้นการสร้างผลกำไร.


📌 Disruptive innovation: เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่สร้าง concept, สินค้าหรือการบริการด้วยการเพิ่มมูลค่า โดยเจาะไปที่ตลาดเดิม หรือสร้างตลาดใหม่ Disruptive innovation จะมาแทนที่ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงมากแต่ก็มีโอกาสในการเติบโตถ้าทำได้ทำทุกอย่างได้ถูกวิธี.


📌 Incremental innovation: เป็นการปรับเปลี่ยนสินค้าและการบริการให้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยจากเดิม ถึงแม้นวัตกรรมแบบ Incremental innovation จะไม่สามารถสร้างตลาดใหม่ๆได้ แต่ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเทคโนโลยีตัวใหม่ นวัตกรรมแบบนี้ก็ยังคงดึงดูดใจลูกค้าได้เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการระบุพฤติกรรมและ feedback ของพวกเขา


📌 Radical innovation: นวัตกรรมที่เกิดขึ้นน้อย แต่มีลักษณะคล้ายกับ Disruptive innovation ที่การปฏิวัติการเทคโนโลยีและสร้างธุรกิจใหม่ นวัตกรรมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกและสร้างคงามต้อวการใหม่ที่เปลี่ยนวิถีไปจากเดิมที่คนเคยใช้ และเสนอทางแก้ที่เราไม่เคยรู้ว่าเราต้องการหรือมีปัญหามาก่อน เปลี่ยนตลาดไปโดยสิ้นเชิง เช่น robotics, artificial intelligence (AI), blockchain technology, energy storage and genome sequencing..


ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรนอกจากจะจัดประเภทของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดทำ Innovation Management ก็สามารถช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบ Innovation Culture ขององค์กร และช่วยบริหารจัดการให้ถูกวิธีซึ่งรูปแบบของ Innovation Cultures จะถูกจัดแบ่งตามลักษณะดังนี้


🔸Type 1: เรียกว่า “the Proactive Innovator”คือ การมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมโดยสิ้นเชิง เร่งพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่ก้าวไกลขึ้น และเร็วกว่านวัตกรรมประเภทอื่น ๆ ถือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเชิงรุกตัวจริง


🔸 Type 2: เรียกว่า “the Strategic Innovator”คือ ผู้สร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบริหารจากบนลงล่าง อาจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าผู้สร้างนวัตกรรมเชิงรุก


🔸 Type 3: เรียกว่า “the Innovative Optimizer“คือ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น


🔸 Type 4: เรียกว่า “the Operational Innovator”เนื่องจากการวางแนววิสัยทัศน์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นวัตกรรมประเภทนี้จึงค่อนข้างสอดคล้องกับธุรกิจการดำเนินงาน.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.
.

ที่มาจาก:https://www.viima.com/blog/types-of-innovation…
https://innolytics-innovation.com/innovation-culture/
Technology Innovation Management Review, Strengthening Innovation Capacity through Different Types of Innovation Cultures,Jens-Uwe Meyer

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search