สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร ❘ A Cup of Culture Ep.605

Listen on :

การพัฒนาคุณภาพการทำงานในองค์กร ทำอย่างไรจึงจะฝังอยู่ในองค์กรได้อย่างยั่งยืนมาฟังแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

  1. การรักษาความเป็นผู้นำที่เน้นคุณภาพ
  2. การให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของข้อความที่ใช้ในการสื่อสาร
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน
  4. การเพิ่มความเป็นเจ้าของและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search