วัฒนธรรมองค์กรแบบไหน จูงใจพนักงาน? (Organization Culture Vs Employee Engagement)

มีคำถามที่เป็นประเด็นสงสัยว่า วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) กับ ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในองค์กร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจและพยายามหาคำตอบ วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อข้องใจไว้ที่นี่ ….

 แล้ว Employee Engagement คืออะไร ?

ถ้าแปล คำว่า Engagement แบบตรงไปตรงมาก็คือ “การหมั้น” ดังนั้น หากมองในมุมของพนักงานก็น่าจะหมายถึง “ความผูกพันต่อองค์กร” ก็ว่าได้ แต่ความผูกพันที่ว่านั้นต้องเป็นความผูกพันที่พนักงานต้องไม่ผูกพันแบบ “อยู่ทนอยู่นาน” เท่านั้น  แต่การอยู่นั้นต้องอยู่อย่างมี passion  นั้นก็คือ การทุ่มเทในงานอย่างสุดความสามารถ และพูดถึงองค์กรด้วยความรู้สึกราวกับเป็นเจ้าของ ดังนั้น ยิ่งองค์กรมีระดับของ Engagement สูงเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อผลลัพธ์หรือผลงานขององค์กร เท่านั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆองค์กร จึงสนใจเรื่องของการพัฒนา Employee Engagement กันมากนัก

EMPLOYEE ENGAGEMENT มีความสัมพันธ์อย่างไรกับวัฒนธรรมองค์กร?

งานวิจัยของ บริษัท Denison Consulting LLC ที่ได้ทำการส่งแบบสำรวจไปยังพนักงาน 90 บริษัท เพื่อวัดระดับของ EMPLOYEE ENGAGEMENT และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพบว่า  องค์กรที่มีค่าคะแนนเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรต่ำ จะมีค่าคะแนน EMPLOYEE ENGAGEMENT ต่ำด้วย และในทางกลับกัน องค์กรที่มีค่าคะแนนของวัฒนธรรมองค์กรสูง ก็จะมีค่าคะแนน EMPLOYEE ENGAGEMENT สูงไปด้วย (Denison Consulting LLC, 2020) ซึ่งนั้นก็อาจจะหมายความว่าหากมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง พนักงานก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันกับองค์กรไปด้วย แต่นั้นก็ยังไม่สามารถระบุชี้ชัดหรือฟันธงได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อ Employee Engagement ได้อย่างชัดเจน
.
.


.
.

แล้ววัฒนธรรมองค์กรแบบไหน ที่ส่งผลต่อ EMPLOYEE ENGAGEMENT หล่ะ?

มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่หาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร กับ EMPLOYEE ENGAGEMENT โดยแบ่งวัฒธรรมองค์กร ออกเป็น 4 ประเภทโดยใช้ ความยืดหยุ่นและFocus ขององค์กรในการจำแนก ได้แก่

  • Clan  องค์กรมีความยืดหยุ่นสูง และFocus เรื่องภายในองค์กรมากกว่าภายนอก
  • Adhocracy องค์กรมีความยืดหยุ่นสูง และ Focus เรื่องภายนอกองค์กรมากกว่าภายใน
  • Hierarchy องค์กรเน้นการควบคุมและFocus เรื่องภายในองค์กรมากกว่าภายนอก
  • Market องค์กรเน้นการควบคุมและ Focus เรื่องภายนอกองค์กรมากกว่าภายใน

และตั้งสมมติติฐานว่าวัฒนธรรมองค์กรแต่ละประเภทส่งผลต่อ Employee Engagement เพื่อทดสอบว่าองค์กรประเภทไหนบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบ “Clan” ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงและมุ่งเน้นภายในองค์กร มีผลต่อ Employee  Engagement ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรสามประเภทที่เหลือไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อ Employee  Engagement (Krog , 2014)
.

ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกแบบวัฒนธรรมธรรมองค์กรเป็นแบบ Clan เท่านั้น เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร เพราะ อันที่จริงแล้วเรื่องของ Employee Engagement ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ซับซ้อนไปกว่าเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการ หรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์องค์กร ฯลฯ วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในการพัฒนาความผูกพันของพนักงานเท่านั้น และก็ไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมองค์กรประเภทอื่นๆ (ที่ไม่ส่งผลต่อ Employee Engagement) เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใด เพราะงานวิจัยนี้ศึกษาเพียงมิติของ Employee Engagement เท่านั้น แต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมองค์กรแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย
.

อย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นเพียงแนวทางหากใครอยากจะเริ่มออกแบบวัฒนธรรมองค์กรด้วยความตั้งใจ ก่อนที่วัฒนธรรมที่ท่านไม่ต้องการจะเกิดขึ้นในองค์กรโดยไม่รู้ตัว เพราะเราเชื่อว่า “ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันหล่ะ”
.

A Cup of Culture
.
.

แหล่างที่มาข้อมูล

Denison Consulting LLC. (2020, Feb 29). Retrieved from www.denisonconsulting.com .

Krog , A. (2014). The Relationship Between Organizational Culture and Work Engagement: A Multilevel Investigation . Oslo .

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search