วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดเส้นทางองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของทั้งผู้จัดการและพนักงานว่าต้องทำอะไร ทำไปทำไม และทำอย่างไร
.

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องตระหนัก คือ การส่งสินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดให้เร็วขึ้น, ความคล่องตัว, การตัดสินใจ, และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของคุณจะต้องเปิดรับและยืดหยุ่นเพียงพอต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
.

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรของคุณปรับตัวได้ คุณต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาวัฒนธรรมที่เปิดรับมีความสำคัญมากกว่าการทำธุรกิจในยุคเดิม ด้วยเหตุผลที่ว่า:
.
1) วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องยากมากที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ
ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมองค์กรที่เข้มงวดมากๆ อนุรักษ์นิยม และไม่มีความยืดหยุ่น เป็นต้นเหตุให้เกิดความล้มเหลว ขาดความหลากหลายในทีม แรงจูงใจของแต่ละคนไม่สอดคล้องกัน การคิดแบบตัวเองเป็นที่ตั้ง และสายบังคับบัญชารวมถึงโครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ล้าหลัง
.

2) การสร้างวัฒนธรรมแบบเปิดรับ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรต้องอาศัยการมีมุมมองที่กว้าง วัฒนธรรมจะเป็นตัวตั้งต้นในการวางโครงสร้างองค์กร รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ เทคนิคการบริหารและกระบวนการทำงานต่างๆ
.

3) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวพันกันอย่างเหนียวแน่น
วัฒนธรรมส่งผลถึงวิธีการทำงาน ความคิด และการจัดการ ดังนั้นกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน
.

.
A Cup of Culture

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/forrester/2019/12/24/the-culture-of-an-organization-defines-its-destiny/#2ab5b3c13c06

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.