วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดเส้นทางองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของทั้งผู้จัดการและพนักงานว่าต้องทำอะไร ทำไปทำไม และทำอย่างไร
.

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องตระหนัก คือ การส่งสินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดให้เร็วขึ้น, ความคล่องตัว, การตัดสินใจ, และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของคุณจะต้องเปิดรับและยืดหยุ่นเพียงพอต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
.

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรของคุณปรับตัวได้ คุณต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาวัฒนธรรมที่เปิดรับมีความสำคัญมากกว่าการทำธุรกิจในยุคเดิม ด้วยเหตุผลที่ว่า:
.
1) วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องยากมากที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ
ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมองค์กรที่เข้มงวดมากๆ อนุรักษ์นิยม และไม่มีความยืดหยุ่น เป็นต้นเหตุให้เกิดความล้มเหลว ขาดความหลากหลายในทีม แรงจูงใจของแต่ละคนไม่สอดคล้องกัน การคิดแบบตัวเองเป็นที่ตั้ง และสายบังคับบัญชารวมถึงโครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ล้าหลัง
.

2) การสร้างวัฒนธรรมแบบเปิดรับ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรต้องอาศัยการมีมุมมองที่กว้าง วัฒนธรรมจะเป็นตัวตั้งต้นในการวางโครงสร้างองค์กร รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ เทคนิคการบริหารและกระบวนการทำงานต่างๆ
.

3) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวพันกันอย่างเหนียวแน่น
วัฒนธรรมส่งผลถึงวิธีการทำงาน ความคิด และการจัดการ ดังนั้นกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน
.

.
A Cup of Culture

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/forrester/2019/12/24/the-culture-of-an-organization-defines-its-destiny/#2ab5b3c13c06

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search