วัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้ “หมดไฟ” Burnout Culture


คำว่า “Burnout” หรือ “หมดไฟ” มักถูกมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล แต่การศึกษาล่าสุดพบว่าปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟมาจาก “เงื่อนไขเชิงลบจากระบบการทำงาน” ตัวอย่างเช่น โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เท่าเทียม การขาดความยืดหยุ่น การรู้สึกไม่มีตัวตนในที่ทำงาน การขาดการสนับสนุนจากหัวหน้า รวมถึงคุณค่าส่วนตนไม่ตรงกับองค์กร…


คำถามคือ “แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรนั้นๆ หรือองค์กรใหม่ที่เรากำลังจะไปอยู่ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้หมดไฟ (Burnout Culture) อยู่หรือเปล่า?” ซึ่งการศึกษาวิจัยของคุณ Michael P. Leiter และ Christina Maslach. ได้ให้ข้อสังเกตในการค้นหาสัญญาณ Burnout Culture ผ่านตัวอย่างคำถามทั้ง 6 ชุดนี้ (คำถามมีการเชื่อมโยงกับสาเหตุของภาวะหมดไฟ) และวิธีประเมินคำตอบ ดังนี้


1) Lack of Autonomy (ขาดความเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเอง)


ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟคือ คุณรู้สึกว่าตนเองไม่มีทางเลือกในรูปแบบการทำงานและเวลาทำงานเท่าไหร่ รู้สึกไม่มีความยืดหยุ่น
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรต่อความเป็นอิสระ :
– ฉันมีความยืดหยุ่นในการทำงานระหว่างวันหรือไม่?
– คุณประเมินชั่วโมงทำงานของฉันอย่างไร?
– คุณมีวิธีกำหนดภาระงานและกำหนดเวลางานอย่างไร?


วิธีประเมินคำตอบ: สังเกตคีย์เวิร์ดสำคัญเช่น เปิดกว้าง ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ และไม่ยิบย่อย (Micromanage) มีการตั้งความคาดหวังที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมและพนักงาน


2) Lack of Fairness (ขาดความยุติธรรม)


เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการทำงานหนักของคุณไม่มีค่าหรือคุณไม่รู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงาน คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดไฟได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรเกี่ยวกับความยุติธรรม :
– คุณใช้การประเมินหรือใช้ระบบเมตริกไหน?
– คุณมีระบบการตัดสินใจเรื่องการเลื่อนตำแหน่งอย่างไร?
– คุณมีวิธีรายงานผลเป้าหมายที่มีความหลากหลายอย่างไร?


วิธีประเมินคำตอบ: สังเกตจากอาการสะดวกใจที่จะตอบคำถามนี้หรืออาการบ่ายเบี่ยง รวมถึงการเลี่ยงที่จะพูดถึงวิธีการเก็บข้อมูล วิธีการประเมินเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน


3) Misaligned Values (ค่านิยมที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน)


เราชอบที่จะรู้สึกว่า “งานของเรามีความหมาย” และปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อค่านิยมที่เรารับรู้ไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เราเข้าใจ
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรเกี่ยวกับค่านิยม :
– คุณช่วยอธิบายค่านิยมขององค์กรให้ฟังหน่อย?
– คุณช่วยอธิบายค่านิยมขององค์กรให้ฟังหน่อย?
– การทำงานของทีมส่งผลต่อเป้าหมายของบริษัทอย่างไร?
– ฉันจะถูกวัด OKRs ใดในการทำงาน?


วิธีประเมินคำตอบ: ผู้สัมภาษณ์สามารถสื่อสารค่านิยมของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่?


4) Lack of Reward (ขาดการส่งเสริมรางวัล)


มนุษย์ทุกคนต้องการรู้สึกว่า “ความพยายามของเราได้การตอบรับหรือผลตอบแทนบางอย่าง” ไม่ว่าจะผ่านการจ่ายเงิน การเลื่อนตำแหน่ง การชมเชย หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรเกี่ยวกับการส่งเสริมรางวัล :
– หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นและวิธีการส่งเสริมรางวัลเป็นอย่างไร?
– คุณมีงบประมาณในการพัฒนาหรือเทรนนิ่งให้กับบุคลากรหรือไม่?
– มีระบบเมนเทอร์หรือโค้ชชิ่งในช่วงแรกๆ ของการทำงานหรือไม่?


วิธีประเมินคำตอบ: การพูดถึงขั้นตอน เกณฑ์มาตรฐาน และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวัล และการฝึกอบรม คือคีย์เวิร์ดหลักที่คุณต้องมองหา


5) Unsustainable Workload (ปริมาณงานที่ไม่แน่นอน)


จากการศึกษาของ Gallup survey พบว่าพนักงานมีโอกาสเกิดสภาวะหมดไฟน้อยลงถึง 70% เมือพวกเขารู้สึกว่ามีเวลาเพียงพอในการทำงาน
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา :
– ต้องทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากน้อยแค่ไหน?
– คุณคาดหวังให้ตอบกลับอีเมล์หรือแชทในเวลากี่นาที/หรือชั่วโมง?
– คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร?


วิธีประเมินคำตอบ: สิ่งที่คุณต้องมองหาจากการพูดคุยคือ “แนวทางในการป้องกันปัญหาพนักงานทำงานหนัก” จนเกินไป ไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรที่เร่งรีบซึ่งทุกคนต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาตลอด 24 ชั่วโมง


6) Lack of Community Support (ขาดคอมมูนิตี้ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน)


การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วม ไม่กังวลที่จะผิดพลาด และไม่ถูกตัดสินว่าไร้ความสามารถหากกระทำผิด
ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินทัศนคติองค์กรเกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุน :
– คุณมีวิธีให้ฟีดแบคกับพนักงานอย่างไร?
– คุณมีวิธีจัดการกับความขัดแย้งในทีมอย่างไร?
– คุณมีวิธีประเมินขวัญและกำลังใจของทีมอย่างไร?


วิธีประเมินคำตอบ: ให้ประเมินจากความรู้สึกที่คุณได้รับจากการพูดคุย ตัวอย่างเช่น คุณรู้สึกได้รับการมองเห็น ได้ยิน และเคารพหรือไม่? คนที่คุณพบพยายามทำให้คุณสบายใจหรือไม่? พวกเขาถามเกี่ยวกับความสนใจของคุณนอกเวลางานหรือไม่? พวกเขาแสดงทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้นหรือไม่? หรือ คุณถูกครอบงำการสนทนาหรือขัดจังหวะ?


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://hbr.org/2023/03/how-to-tell-if-a-potential-employer-has-a-burnout-culture?utm_medium=email&utm_source=newsletter_weekly&utm_campaign=insider_activesubs&utm_content=signinnudge&deliveryName=DM265197
https://hbr.org/2021/02/beyond-burned-out
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn