พื้นฐานสำคัญที่สุดของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?


ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ จากความเครียดเงียบ ๆ ของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักถูกมองข้าม อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรม การเติบโต และความสำเร็จโดยรวมขององค์กร


เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ถือว่าการสื่อสารเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และข้อเสนอแนะ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม แต่เมื่อเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนี้หยุดชะงักหรือถูกปิดกั้น ผลที่ตามมาอาจเลวร้าย ส่งผลกระทบต่อ ความผูกพันของพนักงาน การตัดสินใจ และสุขภาพโดยรวมขององค์กร


ผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ


1) การมีส่วนร่วมของพนักงานลดลง


การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง ซึ่งมักทำให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากในหมู่พนักงาน เมื่อบุคลากรไม่แน่ใจเกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะของตนหรือเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจและระดับการมีส่วนร่วม นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงและอัตราการลาออกที่สูงขึ้น


2) การตัดสินใจที่ไม่ดี


การตัดสินใจในองค์กรใด ๆ ต้องอาศัยการข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที เมื่อการสื่อสารล้มเหลว ผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลหรือเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพขององค์กร


3) ความเชื่อใจที่ถูกกัดกร่อน


ความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการสื่อสารที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ และสม่ำเสมอ หากขาดหายไป ความสงสัยและความไม่แน่นอนอาจก่อตัว สร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ และทำลายความไว้วางใจระหว่างผู้นำ ทีม และบุคคล


เส้นทางการแก้ไข


1) จัดลำดับความสำคัญ และความโปร่งใส


องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจน รัดกุม และโปร่งใสในทุกระดับ ความชัดเจนนี้รวมถึงการกำหนดและสื่อสารบทบาท ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และความคาดหวังในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร


2) สนับสนุนความคิดเห็น


การสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นเป็นอีกขั้นตอนสำคัญสู่การสื่อสารที่ดีขึ้น กระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และข้อกังวลของตนโดยไม่ต้องกลัวการลงโทษ ผู้นำควรเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนี้ โดยการแสวงหาและชื่นชมคำติชมอย่างกระตือรือร้น


3) ลงทุนในการฝึกอบรมและเครื่องมือการสื่อสาร


การลงทุนในการฝึกทักษะการสื่อสารสามารถเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการส่งและรับข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร Project Management หรืออื่น ๆ ก็จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพกว่าเดิม


ส่งเสริม Psychological Safety


วัฒนธรรมองค์กรที่มี psychological safety หรือองค์กรที่บุคคลรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดและข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบด้านลบ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อย่างมาก ผู้นำต้องปลูกฝังสภาพแวดล้อมนี้อย่างแข็งขัน แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ ความใจกว้าง และความเคารพในการสื่อสารของพวกเขา


โดยสรุป — แล้วการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเป็นแรงกดดันเงียบ ๆ ในองค์กร ที่คอยทำลายวัฒนธรรมและประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับจุดบกพร่องนี้และใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร จะช่วยให้องค์กรสามารถส่งเสริมพนักงานที่มีส่วนร่วมมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวม ความพยายามในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะด้านนี้เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในโลกธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
– Robbins, S.P., Coulter, M., & DeCenzo, D.A. (2017). Fundamentals of Management. Pearson.
– Edmondson, A.C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.
– Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. Pearson.
– Pfeffer, J., & Sutton, R.I. (2006). Hard Facts, Dangerous Half-Truths And Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management. Harvard Business Press.
– Grenny, J., Patterson, K., Maxfield, D., McMillan, R., & Switzler, A. (2013). Influencer: The New Science of Leading Change. McGraw-Hill Education.

top
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn