พื้นฐานสำคัญที่สุดของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?


ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ จากความเครียดเงียบ ๆ ของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักถูกมองข้าม อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรม การเติบโต และความสำเร็จโดยรวมขององค์กร


เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ถือว่าการสื่อสารเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และข้อเสนอแนะ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม แต่เมื่อเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนี้หยุดชะงักหรือถูกปิดกั้น ผลที่ตามมาอาจเลวร้าย ส่งผลกระทบต่อ ความผูกพันของพนักงาน การตัดสินใจ และสุขภาพโดยรวมขององค์กร


ผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ


1) การมีส่วนร่วมของพนักงานลดลง


การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง ซึ่งมักทำให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากในหมู่พนักงาน เมื่อบุคลากรไม่แน่ใจเกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะของตนหรือเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจและระดับการมีส่วนร่วม นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงและอัตราการลาออกที่สูงขึ้น


2) การตัดสินใจที่ไม่ดี


การตัดสินใจในองค์กรใด ๆ ต้องอาศัยการข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที เมื่อการสื่อสารล้มเหลว ผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลหรือเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพขององค์กร


3) ความเชื่อใจที่ถูกกัดกร่อน


ความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการสื่อสารที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ และสม่ำเสมอ หากขาดหายไป ความสงสัยและความไม่แน่นอนอาจก่อตัว สร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ และทำลายความไว้วางใจระหว่างผู้นำ ทีม และบุคคล


เส้นทางการแก้ไข


1) จัดลำดับความสำคัญ และความโปร่งใส


องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจน รัดกุม และโปร่งใสในทุกระดับ ความชัดเจนนี้รวมถึงการกำหนดและสื่อสารบทบาท ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และความคาดหวังในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร


2) สนับสนุนความคิดเห็น


การสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นเป็นอีกขั้นตอนสำคัญสู่การสื่อสารที่ดีขึ้น กระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และข้อกังวลของตนโดยไม่ต้องกลัวการลงโทษ ผู้นำควรเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนี้ โดยการแสวงหาและชื่นชมคำติชมอย่างกระตือรือร้น


3) ลงทุนในการฝึกอบรมและเครื่องมือการสื่อสาร


การลงทุนในการฝึกทักษะการสื่อสารสามารถเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการส่งและรับข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร Project Management หรืออื่น ๆ ก็จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพกว่าเดิม


ส่งเสริม Psychological Safety


วัฒนธรรมองค์กรที่มี psychological safety หรือองค์กรที่บุคคลรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดและข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบด้านลบ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อย่างมาก ผู้นำต้องปลูกฝังสภาพแวดล้อมนี้อย่างแข็งขัน แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ ความใจกว้าง และความเคารพในการสื่อสารของพวกเขา


โดยสรุป — แล้วการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเป็นแรงกดดันเงียบ ๆ ในองค์กร ที่คอยทำลายวัฒนธรรมและประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับจุดบกพร่องนี้และใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร จะช่วยให้องค์กรสามารถส่งเสริมพนักงานที่มีส่วนร่วมมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวม ความพยายามในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะด้านนี้เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในโลกธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
– Robbins, S.P., Coulter, M., & DeCenzo, D.A. (2017). Fundamentals of Management. Pearson.
– Edmondson, A.C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.
– Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. Pearson.
– Pfeffer, J., & Sutton, R.I. (2006). Hard Facts, Dangerous Half-Truths And Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management. Harvard Business Press.
– Grenny, J., Patterson, K., Maxfield, D., McMillan, R., & Switzler, A. (2013). Influencer: The New Science of Leading Change. McGraw-Hill Education.

top
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search