พัฒนา “ภาวะผู้นำ” ให้กับทีมงานของคุณด้วย Key Behaviors

การมีทีมงานที่มี “ภาวะผู้นำ” สามารถสร้างผลลัพธ์ทั้งต่อองค์กรและต่อทีมงานเอง การจะฝึกให้เกิดภาวะผู้นำสามารถทำได้โดยการระบุพฤติกรรมสำคัญหลักๆ ที่จะทำให้เค้าประสบความสำเร็จ ข้อมูลจาก Mckinsey เปิดเผยถึง 22 พฤติกรรมที่สามารถสร้างพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ คือ
.

 • Configure:
  มอบอำนาจ หน้าที่และทำความเข้าใจในบทบาทว่าบทบาทใดเป็นตัวผลักดันค่านิยมมากที่สุด และรักษาคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งเหล่านั้น
  .
 • Align:
  จัดลำดับความสำคัญของระเบียบวาระประชุม กำหนดขั้นตอน และวิธีการทำงานร่วมกัน
  .
 • Execute:
  ดำเนินการภายใต้ระบบการกำกับดูแลที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร่วมมือ และท้าทายซึ่งกันและกัน
  .
 • Renew:
  ใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้จากบริบทที่กว้างขึ้น และการลงทุนในการพัฒนาบุคคลและทีม
  .

เพื่อที่จะออกแบบเส้นทางของผู้นำทีม ควรจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ “ค่านิยมและวิสัยทัศน์” ขององค์กร ควรจะรอบคอบในการวางโครงสร้างที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการตัดสินใจในเรื่องที่ทีมต้องการความร่วมมือ ระบุ และพัฒนา 3-5 พฤติกรรมที่สำคัญที่สุด เพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนตามค่านิยมองค์กร
.
.
A Cup of Culture
.

ที่มา:

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/improve-your-leadership-teams-effectiveness-through-key-behaviors?cid=-soc-lkn-mip-mck-oth-2002–&sid=3107304402&linkId=81989065

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search