พัฒนา “ภาวะผู้นำ” ให้กับทีมงานของคุณด้วย Key Behaviors

การมีทีมงานที่มี “ภาวะผู้นำ” สามารถสร้างผลลัพธ์ทั้งต่อองค์กรและต่อทีมงานเอง การจะฝึกให้เกิดภาวะผู้นำสามารถทำได้โดยการระบุพฤติกรรมสำคัญหลักๆ ที่จะทำให้เค้าประสบความสำเร็จ ข้อมูลจาก Mckinsey เปิดเผยถึง 22 พฤติกรรมที่สามารถสร้างพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ คือ
.

 • Configure:
  มอบอำนาจ หน้าที่และทำความเข้าใจในบทบาทว่าบทบาทใดเป็นตัวผลักดันค่านิยมมากที่สุด และรักษาคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งเหล่านั้น
  .
 • Align:
  จัดลำดับความสำคัญของระเบียบวาระประชุม กำหนดขั้นตอน และวิธีการทำงานร่วมกัน
  .
 • Execute:
  ดำเนินการภายใต้ระบบการกำกับดูแลที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร่วมมือ และท้าทายซึ่งกันและกัน
  .
 • Renew:
  ใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้จากบริบทที่กว้างขึ้น และการลงทุนในการพัฒนาบุคคลและทีม
  .

เพื่อที่จะออกแบบเส้นทางของผู้นำทีม ควรจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ “ค่านิยมและวิสัยทัศน์” ขององค์กร ควรจะรอบคอบในการวางโครงสร้างที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการตัดสินใจในเรื่องที่ทีมต้องการความร่วมมือ ระบุ และพัฒนา 3-5 พฤติกรรมที่สำคัญที่สุด เพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนตามค่านิยมองค์กร
.
.
A Cup of Culture
.

ที่มา:

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/improve-your-leadership-teams-effectiveness-through-key-behaviors?cid=-soc-lkn-mip-mck-oth-2002–&sid=3107304402&linkId=81989065

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.