ผู้นำสายพันธ์ใหม่ ในโลก VUCA

“ผู้นำ” ในโลก VUCA ควรเป็นอย่างไร ?⁣⁣⁣
—ตั้งแต่อดีตนิยามของ “ผู้นำ” คือผู้ที่มีอำนาจเหนือ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือผู้ที่ได้ตำแหน่งจากการแข่งขัน โดยผู้นำจะรักษาบทบาทนี้ผ่านการโน้มน้าวผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจนได้รับการสนับสนุน และดำเนินงานตามความรับผิดชอบในตำแหน่งของตน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
แต่ในโลก VUCA ที่ Volatile (ผันผวน), Uncertain (ไม่แน่นอน), Complex (ซับซ้อน), Ambiguous (คลุมเครือ) อย่างในโลกปัจจุบันนี้ บทบาทและคุณลักษณะของ “ผู้นำที่ดี” นั้น ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ผู้นำที่ดี จะเป็นผู้ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการนำแบบ VUCA Leadership ซึ่งเป็น Framework ที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำสายพันธ์ใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งตัวอักษร V, U, C, และ A ของความเป็นผู้นำ มีดังต่อไปนี้:⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
==================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
V – Vision หรือ วิสัยทัศน์ ที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับทีม และแรงบันดาลใจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความหมาย⁣⁣⁣
U – Understanding หรือ ความเข้าอกเข้าใจในในทั้งบริบทของงานและผู้คนรอบข้าง เพื่อวางกลยุทธ์ที่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ของคนในทีม⁣⁣⁣
C – Clarity หรือ ความชัดเจนในสิ่งที่ทั้งผู้นำและทีมควรจะโฟกัส และการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ⁣⁣⁣
A – Agility หรือ ความสามารถในการปรับตัว ผ่านการลดลำดับขั้น การผลักดันวัฒนธรรมที่สร้างเสริมนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ทีมสามารถล้มเหลวและเรียนรู้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
==================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Glocal Thinking จึงได้ระบุ 5 คุณลักษณะ ที่ผู้นำสายพันธ์ใหม่ในโลก VUCA ควรมี ซึ่งก็คือ:⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 1. มุ่งเน้นที่ความยั่งยืนยืน: ⁣⁣⁣
ผู้นำที่ดีในโลก VUCA ต้องเข้าใจว่าความสำเร็จของโปรเจคและเนื้องานสำคัญกว่าความสำเร็จของตัวเขาในฐานะบุคคล ซึ่งหมายความว่า เมื่อถึงวาระที่เขาไม่ได้ดำรงตำแนห่งผู้นำอีกต่อไป โปรเจ็คต่างๆ ที่เขาตั้งหรือผลักดันไว้ ควรจะดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ยึดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนเดินหน้าต่อไม่ได้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 2. ใช้อำนาจอย่างสมดุล:⁣⁣⁣
ความสมดุลในที่นี้ หมายถึง การที่ต้องรู้จังหวะว่าช่วงไหนควรใช้อำนาจที่มากับตำแหน่งในการสร้าง “ความมั่นคง” ให้โปรเจคและทีม และช่วงไหนที่ต้องปล่อยให้คนอื่นในทีมลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อโปรเจคหรือองค์กรต้องการไอเดียใหม่ๆ จากมุมมองที่หลากหลาย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 3. สร้างพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม:⁣⁣⁣
บทบาทสำคัญของผู้นำที่ดีในโลก VUCA คือการเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถมีส่วนร่วมในแสดงความเห็น ไม่ว่าความเห็นนั้นจะเหมือนหรือต่างจากของผู้นำ และเปิดพื้นที่ให้ความเห็นเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ จะ Empower คนในทีม และ ช่วยเสริมให้ทุกการตัดสินใจทั้งสร้างสรรค์และรอบคอบมากขึ้นในขณะเดียวกัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 4. ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์:⁣⁣⁣
ความสัมพันธ์ในที่นี้ ครอบคลุมทั้งคนในทีม และคนอื่นๆ ที่อาจอยู่ในตำแหน่งระดับตัวกัน หรือแม้แต่ใครที่อาจจะเป็น “คู่แข่ง” ของเรา ในโลก VUCA นั้น “อำนาจเหนือ” ไม่ใช่สิ่งที่มีพลังอย่างเด็ดขาดอีกต่อไป แต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคือการสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วย “อำนาจร่วม” มากกว่า⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 5. คิดและวางแผนแบบองค์รวม:⁣⁣⁣
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจเป็นจุดแข็งในโลกยุคก่อน แต่ในยุค VUCA นั้น ความสามารถที่จะคิดแบบ Holistic (เป็นองค์รวม) ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติ จะช่วยให้ผู้นำสามารถคิดกลยุทธ์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣
.
.
>>>
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

แหล่งที่มาของข้อมูล:⁣⁣⁣

https://www.vuca-world.org/
https://glocalthinking.com/en/in-praise-of-the-fragile-leader/

https://medium.com/@chiragkalaria/leadership-the-vuca-perspective-9a07aa05193b

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search