ประยุกต์ใช้ 5 รูปแบบคำถามใน Employee Engagement Survey ให้ได้ข้อมูลสุดปัง! ครอบคลุมทุกมิติ


การผสมผสานประเภทของคำถามที่หลากหลายในแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ไม่เพียงทำให้กระบวนการมีความน่าสนใจสำหรับผู้ตอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถรวบรวมชนิดของข้อมูลได้หลากหลาย – ตั้งแต่เชิงปริมาณไปจนถึงเชิงคุณภาพ แต่ละประเภทของคำถามมีวัตถุประสงค์เฉพาะและสามารถช่วยให้คุณได้รับประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกัน


โดยประเภทของคำถามที่คุณควรพิจารณามี 5 ประเภท ดังนี้ :


3.1 คำถามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale)


คำถามแบบมาตรวัดลิเคิร์ทมักนำมาใช้เพื่อวัดระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คำถามประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้วัดมุมมอง เจตคติ หรือความรู้สึกของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตัวอย่างเช่น:
               – “ฉันรู้สึกได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในงานของฉัน” 
               ผู้ตอบอาจเลือกจาก: ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คำถามประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินทัศนคติและระดับความรู้สึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ในสถานที่ทำงานได้ เช่น ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ปริมาณงาน หรือวัฒนธรรมองค์กร  


3.2 คำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions)


คำถามปลายเปิดช่วยให้ผู้ตอบสามารถให้คำตอบที่ลงลึกในรายละเอียด มุมมอง หรือข้อคิดเห็น (ซึ่งอาจไม่สามารถตอบผ่านคำถามปลายปิดได้) คำถามเหล่านี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องละเอียดปลีกย่อยและรวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น:
               – “สิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในงานของคุณคืออะไร และเพราะเหตุใด?”
               – “การเปลี่ยนแปลงใดที่จะทำให้คุณพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น?”


ควรใช้คำถามเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเบื่อหน่ายจากการสำรวจ โดยให้เลือกคำถามประเภทนี้มาใช้เฉพาะกับเรื่องที่คุณต้องการความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้น


3.3 คำถามแบบเลือกตอบหลายรายการ (Multiple Choice Questions)


คำถามแบบเลือกตอบหลายรายการมีความตรงไปตรงมาและง่ายต่อการตอบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น:
               – “คุณทำงานในแผนกใด?” พร้อมรายการตัวเลือกแผนก
               – “คุณได้รับการฝึกอบรมพนักงานบ่อยแค่ไหน?” พร้อมตัวเลือกเช่น เดือนละครั้ง / นานๆ ครั้ง / ไม่เคย


คำถามเหล่านี้มีการตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่


3.4 คำถามจัดลำดับความสำคัญ (Ranking Questions)


คำถามแบบจัดลำดับความสำคัญต้องให้ผู้ตอบกำหนดลำดับความสำคัญหรือเรียงลำดับความชอบเกี่ยวกับหลายๆ รายการ ประเภทคำถามนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการระบุความสำคัญที่เกี่ยวข้องของปัญหา
ตัวอย่างเช่น:
               – “จัดลำดับปัจจัยในการทำงานต่อไปนี้ตามลำดับความสำคัญสำหรับคุณ
               ตัวเลือกลำดับ : เงินเดือน สมดุลชีวิตและการทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และความมั่นคงในงาน” 


การจัดลำดับจะระบุความชอบและความสำคัญอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่พนักงานของคุณให้ความสำคัญ


3.5 คำถามแบบตอบใช่/ไม่ใช่ (Yes/No Questions)


คำถามแบบตอบใช่/ไม่ใช่ เป็นรูปแบบคำถามในการสำรวจที่ง่ายที่สุด เหมาะสำหรับการได้รับคำตอบที่ชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการกรองว่าผู้ตอบแบบสอบถามรายใด ควรได้รับการติดตามและขอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น:
               – “คุณเคยใช้โปรแกรมสนับสนุนพนักงานของเราหรือไม่?”
               – “”คุณได้รับฟีดแบ็กจากหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?”


ขึ้นอยู่กับคำตอบ คำถามติดตามสามารถปรับแต่งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมหรือทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงได้ใช้/หรือไม่ได้ใช้บางอย่างได้


บทสรุป – ขั้นที่ 3 Mix Question Types ผสมผสานประเภทของคำถามที่หลากหลาย คำถามที่แตกต่างกันสามารถสร้างประสบการณ์ในการสำรวจที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจของพนักงานได้มากขึ้น และยังสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุมมองนี้ไม่เพียงทำให้การสำรวจน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับมามากขึ้น


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search