ตรวจสอบกัน วัฒนธรรมองค์กรของท่านไปถึงไหนกันแล้ว

สร้างวัฒนธรรมองค์กรกันมาซักพัก ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้ว…? จากที่ A Cup of Culture ได้เป็นกระบอกเสียงให้องค์กรเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด บทความของเราได้รับการอ่านและแชร์เป็นวงกว้าง ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นส่วนสร้าง impact ได้บ้างไม่มากก็น้อย เป้าหมายสำคัญในปีนี้คือสร้างความตระหนักให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถไปไกลกว่าการสร้างความผูกพันธ์และความสุขให้คนในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างมารถส่งผลโดยตรงถึงผลประกอบการขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแน่นอนต้องอาศัยความเอาจริงเอาจังของผู้บริหาร ฝ่าย HR และทุกคนในองค์กรบนเส้นทางอันยาวไกล.


จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรของเราชาว BrightSide People (https://www.brightsidepeople.com/about-us-th/) เราพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปถึงจุดไหนแล้ว จึงตอบไม่ได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องไปไหน ช่องว่างคืออะไร และจะต้องทำอะไรบ้าง.


บันได 6 ขั้นของวัฒนธรรมองค์กรที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Heidrick & Struggles บริษัทที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร จะบอกท่านได้ว่าเราอยู่จุดไหนกันแล้วในหนทางอันยาวไกลนี้
==================


🔰 Level 0 Complacent


วัฒนธรรมองค์กรถูกประกาศใน website ที่เดียวเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการ โครงสร้างหรือระบบใดๆขององค์กร โดยเฉพาะด้าน HR ไม่มีตัววัดผลอะไรที่ทำให้ทราบว่าคนในองค์กรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องหรือไม่ ผู้บริหารแทบไม่เคยใช้วัฒนธรรมองค์กรในการตัดสินใจสำคัญๆในองค์กร


🔸 Key Action
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรถูกมองในฐานะ”สิ่งที่เป็นอยู่” ไม่ได้มองว่าจะเป็นสิ่งที่พาไปข้างหน้า และหากองค์กรยังมีผลประกอบการที่ดี ก็ยากที่จะทำให้เห็นว่าต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอะไร ควรชวนผู้บริหารพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงอนาคตและความท้าทายต่างๆเพื่อให้ก้าวออกจากกรอบเดิมๆ.


🔰 Level 1 Curious


ผู้บริหารตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ผู้คนพูดถึงเป็นวงกว้างและถูกนำไปเน้นย้ำกับพนักงานใหม่เป็นส่วนใหญ่ คนในองค์กรต่างคนยังตีความไปตามความเข้าใจของตน องค์กรยังขาดความพยายยามอย่างจริงจังที่จะสื่อสารอย่างเป็นระบบให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงยังไม่เห็นพฤติกรรมอย่างชัดเจน


🔸 Key Action
เริ่มมองวัฒนธรรมองค์ให้เป็นมากกว่าเครื่องมือในการสร้างความผูกพันธ์คนในองค์กร แต่ควรเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนผลงานที่สำคัญ เริ่มจากการระบุพฤติกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจนจากนั้นแปลออกมาเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงไปถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ต้องไม่ลืมที่จะอบรมผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมและปิดช่องว่างเชิงทักษะและทัศนคติที่อาจมี.


🔰 Level 2 Committed


ผู้บริหารให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่ทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุน ค่านิยมเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมอย่างชัดเจนและถูกใช้ในการประเมินผลงาน แต่ยังไม่ถึงขั้นวัดผลทางธุรกิจ ผู้บริหารสนับสนุนแต่ยังไม่ถึงกับปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้เสียทีเดียว


🔸Key Action
ช่วยให้ผู้บริหารเอาจริงเอาจังและหวังผลลัพธ์จากวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้มองเป็นเพียงโครงการหรือการฝึกอบรมเท่านั้น หากแต่มีความตั้งใจเพียงพอที่จะคิดและปฏิบัติตามพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับค่านิยมและปรารถนาที่จะเป็นแบบอย่างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย


🔰 Level 3 Catalyzed


วัฒนธรรมองค์กรและตัวชี้วัดต่างๆถูกเชื่อมโยงกันแบบจับต้องได้ คนในองค์กรมีแรงจูงใจในการเอาจริงเอาจังและมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง มีการติดตามผลกับพนักงานผ่านการทำแบบสำรวจอย่างสม่ำเสมอ


🔸 Key Action
นอกจากการทำการสำรวจความผูกพันธ์ของพนักงานแล้ว ควรมีการทำสำรวจวัฒนธรรมองค์กรซึ่งสามารถทำได้บ่อยแบบปีละสองครั้งหรือทุกไตรมาสและหากพบผลที่เป็นลบควรวางแผนปิดจุดอ่อนอย่างทันท่วงที่โดยเฉพาะในด้านที่ส่งผลต่อลูกค้า ซึ่งอาจใช้การอบรม การโค้ชหรือการสร้างวโปรแกรมสร้างแรงจูงใจด้วยการชื่นชมและให้รางวัลต่างๆเป็นต้น.


🔰 Level 4 Customer-centric


สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นสำหรับคนในองค์กรส่งผลเชิงบวกไปถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆบนพื้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตามกระบวนการ วัฒนธรรมองค์กรถูกนำไปปรับใช้กับการบริการลูกค้าโดยตรง


🔸 Key Action
สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงต่อยอดไอเดียกันและกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและธุรกิจ เกิดการรวมมือที่เริ่มจากระดับบน ทลายวิธีการทำงานแบบแยกส่วน (Silo) เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองลูกค้าและตลาดได้ตรงและเร็วกว่าคู่แข่ง


🔰 Level 5 Continuous


สามารถระบุส่วนของวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนแม้ตลาดหรือกลุ่มลูกค้า พนักงานหรือรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปตามบริบท ได้ยินทุกเสียงสะท้อนจากลูกค้าและพนักงานและพร้อมปรับตัวเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น


🔸 Key Action

ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารและจัดการองค์กรแบบใหม่ๆมาใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวัฒนธรรมอค์กร การเข้ามาของ automation ต่างๆ, การทำงานแบบ virtual, Gig economy หรือสัดส่วนของเจนเนอเรชั่นที่ปรับเปลี่ยนไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร


===============================
🔸 อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.

>>>>

.
>

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.heidrick.com/Knowledge-Center/Article/Becoming_a_talent_magnet_through_culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search