ชุดพฤติกรรม คือ สารตั้งต้นของวัฒนธรรมองค์กร

เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และถ้าเราอยากรู้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของเราที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ให้ลองสังเกตว่า อะไรคือ “พฤติกรรมที่พนักงานทำในตอนเจ้านายไม่อยู่” ซึ่งแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือสิ่งที่พนักงานทำตอนเจ้านายไม่อยู่ ในแบบที่เราอยากเห็น และตั้งใจให้เกิดขึ้น⁣ ⁣


จุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือการกำหนดวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็น โดยที่วัฒนธรรมนั้นต้องมาเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และที่สำคัญคือ ต้องสะท้อนตัวตนของผู้บริหาร ไม่อย่างนั้น เมื่อวันที่วัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนไปแล้ว ไม่ใช่แค่จะเป็น Role model ไม่ได้ จะกลายเป็นผู้บริหารเองที่ culture ไม่ fit และนำมาซึ่งความสับสนภายในองค์กร ⁣⁣


ค่านิยมองค์กร จึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่คนทั้งองค์กรให้ความสำคัญ และยึดถือร่วมกันในการทำงาน แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่หลายองค์กรพบเจอ คือการที่ไม่สามารถนำค่านิยมออกจากฝาผนังไปสู่การปฏิบัติจริงได้ในการทำงาน ถึงแม้จะมีการสื่อสารและได้รับความร่วมมือจากพนักงานก็ตาม ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือนอกเหนือจากการกำหนดชุดค่านิยมแล้ว คือการสร้าง “ชุดพฤติกรรม” ที่คาดหวัง ให้กับค่านิยมแต่ละตัวด้วย⁣⁣


ตัวอย่างเช่น Netflix จะมีการระบุพฤติกรรมควบคู่มากับค่านิยมองค์กร เพื่อสื่อสารความคาดหวังที่มีต่อพนักงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจน

⁣มีการระบุชุดพฤติกรรม ของ ค่านิยม Courage
⁣• คุณพูดในสิ่งที่คิดเมื่อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ถึงแม้ว่ามันน่าอึดอัด
⁣• คุณตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ได้ โดยไม่จมอยู่กับมัน
⁣• คุณรับความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่าคุ้มค่าและพร้อมรับความผิดพลาด
⁣• คุณตั้งคำถามกับการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
⁣• คุณสามารถเปิดเผยความอ่อนแอได้เพื่อค้นหาความจริง⁣⁣


ดังนั้น ชุดพฤติกรรมที่ควรเป็นสิ่งที่มาสะท้อนค่านิยมในเชิงปฏิบัติ และตอบโจทย์หลัก ๆ 3 ประการ ⁣
1. เป็นพฤติกรรมที่พาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในฐานะค่านิยมตัวนั้น ๆ ⁣
2. เป็นพฤติกรรมที่แก้ปัญหา และปิดจุดอ่อน หรืออุปสรรคที่องค์กรมีอยู่ ⁣
3. เป็นพฤติกรรมที่มีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมากนัก แต่คุ้มค่าที่จะออกแรงผลักดัน ⁣⁣

นอกจากนี้ ควรมี 3 ลักษณะ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เป็นพฤติกรรมที่นำไปใช้ขับเคลื่อนได้จริง คือ พฤติกรรมนั้นต้อง สังเกตได้, วัดประเมินผลได้ และ ปรับใช้ได้ทั้งองค์กร (อ่านเพิ่มเติม https://www.brightsidepeople.com/3-ลักษณะสำคัญของชุดพฤติก/ )⁣⁣

ความสำคัญของ ชุดพฤติกรรม ภายใต้ค่านิยม ไม่ใช่เพียงแค่ ทำให้พนักงานเข้าใจได้ตรงกันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสารตั้งต้น ในการต่อยอดและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น⁣⁣


1. สร้าง Culture Deck เพื่อใช้ในการสื่อสาร
⁣Culture Deck เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารวัฒนธรรองค์กรและสิ่งสำคัญขององค์กรได้อย่างชัดเจน สถานการณ์ที่ถูกใช้บ่อย ๆ จะใช้ในกระบวนการ On Boarding พนักงานใหม่ หรือ Town hall การประชุมครั้งสำคัญขององค์กร

⁣⁣
2. ฝังเข้าไปในระบบองค์กร
บทบาทสำคัญของ ชุดพฤติกรรม ในฐานะสารตั้งต้นที่ชัดเจน ที่ขาดไม่ได้เลย คือการนำชุดพฤติกรรมนั้นฝังเข้าไปในระบบต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะระบบ HR ตั้งแต่การนำไปสร้างเป็นข้อคำถาม เพื่อใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงาน, ชุดคำถามในการประเมินผลการดำเนินงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร, การออกแบบโปรแกรมพัฒนาพนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการให้ feedback ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรทั้งสิ้น ⁣⁣


3. วัดผลวัฒนธรรมองค์กร
หากมีพฤติกรรมที่ชัดเจน ก็สามารถนำไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กร (Culture Health Check Survey หรือ Culture Insight Survey) เพื่อประเมินดูว่าพฤติกรรมในแบบที่เราอยากเห็น ได้เกิดขึ้นจริงแล้วมากน้อยแค่ไหน และนำผลการประเมินสุขภาพ ไปวางแผนเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เสริมแรงและชื่นชมพฤติกรรมที่เป็นจุดเด่น วางแผนแก้ไขและพัฒนาส่วนที่ยังขาด ⁣⁣


ความสามารถของ ชุดพฤติกรรม ไม่ได้มีแค่ 3 อย่างนี้เท่านั้น ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ว่า ชุดพฤติกรรม เป็นเพียงสารตั้งต้น ให้เราได้หยิบใช้ในการสร้างการขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมองค์เกิดขึ้นได้จริง เพราะฉะนั้นวิธีการ และรูปแบบสามารถขึ้นอยู่กับบริบท เป้าหมาย และตัวตนขององค์กรนั้นในแบบที่ไม่ตายตัว ⁣เพราะฉะนั้น มาสร้างพฤติกรรมที่พนักงานทั้งองค์กรทำตอนเจ้านายไม่อยู่ ในแบบที่เราอยากเห็นและอยากให้เป็นกัน

⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣#วัฒนธรรมองค์กร
⁣#corporateculture⁣
#organizationalculture

⁣.
.
>>>>

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search