จ้างพนักงานใหม่อย่างไร ไม่ให้สูญเสียวัฒนธรรมองค์กรเดิม

การจ้างพนักงานใหม่ เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเพราะบุคลิกเฉพาะคนของแต่ละบุคคล ซึ่งหากโชคดีก็อาจจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ แต่ก็มีโอกาสที่จะทำลายวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรได้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเดิม ดังนี้
.

 1. อย่ารีบเร่งในกระบวนการจ้าง  แม้ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มคนมากแค่ไหนก็ตาม ให้พยายามคนหาคนที่ “ Culture fit” เท่านั้น เพราะการเปลี่ยนตัวตนของคนที่ไม่ใช่ทำได้ยากและใช้เวลามากกว่าหาคนที่ใช่แน่นอน
  .
 2. สรรหาจากพนักงานภายใน  เพราะการจ้างบุคคลโดยมีข้อมูลอ้างอิงเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าคนที่จะทำการจ้างเป็นคนที่เหมาะสมกับองค์กร และพนักงานภายในเป็นคนที่รู้จักวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี ก็น่าจะสามารถแนะนำคนที่ใช่เข้ามาได้มากกว่าการสรรหาทั่วไป
  .
 3. ค้นหา “Culture Carrier”  ในบรรดาพนักงานใหม่  พนักงานที่ทำการจ้างเข้ามาใหม่ไม่มากก็น้อยเป็นบุคลากรที่มีความสามารถสูง และเป็นที่จับตาของคนในองค์กร ให้ค้นหาคนๆนั้นเพื่อขอให้เป็นแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองค์กร
  .
 4. พิจารณาบุคลิกของผู้สมัคร  ในระหว่างการสัมภาษณ์ สังเกตภาษากายที่แสดงออกถึงพลังงานเชิงบวกซึ่งมากไปกว่าการค้นหาพฤติกรรมที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้ทำการสัมภาษณ์จะสัมผัสได้จากความราบรื่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุย
  .
 5. แต่งตั้งบัดดี้ให้พนักงานใหม่ในช่วง On Boarding  โดยเป็นพนักงานเดิมในระดับเดียวกับพนักงานที่จ้างใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้สามารถเรียนรู้วิถีปฏิบัติขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในการทำงานหรือหัวหน้างานได้อย่างสบายใจจากคนที่เป็นบัดดี้
  .
 6. ลงทุนในช่วง On Boarding ทั้งเรื่องของเวลา หรือการทำสื่อต่างๆให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กรอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่จะเข้าใจวัฒธรรมองค์กรและวิธีในการทำงานโดยไม่บิดเบือนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่
  .
 7. กำหนดการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการระบุกิจกรรมที่สะท้อน Value ขององค์กรอย่างชัดเจน ให้แก่พนักงานใหม่ได้รับรู้และมีการบันทึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการติดตามและให้ Feedback จนกว่าจะมั่นใจว่าพนักงานใหม่สามารถดำเนินตามวัฒนธรรมองค์กรได้
  .
 8. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวหรือพักผ่อนประจำปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสมารวมตัวกัน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ถือเป็นการสร้างความแน้นแฟ้นระหว่างพนักงานและสร้างความมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นจะยังคงดำรงต่อไป
  .

A Cup of Culture
.

แหล่งที่มาของข้อมูล:
https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/12/11/eight-proven-methods-for-keeping-company-culture-intact-with-new-hires/#28cd58e46de3

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search