จ้างพนักงานใหม่อย่างไร ไม่ให้สูญเสียวัฒนธรรมองค์กรเดิม

การจ้างพนักงานใหม่ เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเพราะบุคลิกเฉพาะคนของแต่ละบุคคล ซึ่งหากโชคดีก็อาจจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ แต่ก็มีโอกาสที่จะทำลายวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรได้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเดิม ดังนี้
.

 1. อย่ารีบเร่งในกระบวนการจ้าง  แม้ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มคนมากแค่ไหนก็ตาม ให้พยายามคนหาคนที่ “ Culture fit” เท่านั้น เพราะการเปลี่ยนตัวตนของคนที่ไม่ใช่ทำได้ยากและใช้เวลามากกว่าหาคนที่ใช่แน่นอน
  .
 2. สรรหาจากพนักงานภายใน  เพราะการจ้างบุคคลโดยมีข้อมูลอ้างอิงเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าคนที่จะทำการจ้างเป็นคนที่เหมาะสมกับองค์กร และพนักงานภายในเป็นคนที่รู้จักวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี ก็น่าจะสามารถแนะนำคนที่ใช่เข้ามาได้มากกว่าการสรรหาทั่วไป
  .
 3. ค้นหา “Culture Carrier”  ในบรรดาพนักงานใหม่  พนักงานที่ทำการจ้างเข้ามาใหม่ไม่มากก็น้อยเป็นบุคลากรที่มีความสามารถสูง และเป็นที่จับตาของคนในองค์กร ให้ค้นหาคนๆนั้นเพื่อขอให้เป็นแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองค์กร
  .
 4. พิจารณาบุคลิกของผู้สมัคร  ในระหว่างการสัมภาษณ์ สังเกตภาษากายที่แสดงออกถึงพลังงานเชิงบวกซึ่งมากไปกว่าการค้นหาพฤติกรรมที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้ทำการสัมภาษณ์จะสัมผัสได้จากความราบรื่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุย
  .
 5. แต่งตั้งบัดดี้ให้พนักงานใหม่ในช่วง On Boarding  โดยเป็นพนักงานเดิมในระดับเดียวกับพนักงานที่จ้างใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้สามารถเรียนรู้วิถีปฏิบัติขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในการทำงานหรือหัวหน้างานได้อย่างสบายใจจากคนที่เป็นบัดดี้
  .
 6. ลงทุนในช่วง On Boarding ทั้งเรื่องของเวลา หรือการทำสื่อต่างๆให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กรอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่จะเข้าใจวัฒธรรมองค์กรและวิธีในการทำงานโดยไม่บิดเบือนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่
  .
 7. กำหนดการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการระบุกิจกรรมที่สะท้อน Value ขององค์กรอย่างชัดเจน ให้แก่พนักงานใหม่ได้รับรู้และมีการบันทึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการติดตามและให้ Feedback จนกว่าจะมั่นใจว่าพนักงานใหม่สามารถดำเนินตามวัฒนธรรมองค์กรได้
  .
 8. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวหรือพักผ่อนประจำปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสมารวมตัวกัน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ถือเป็นการสร้างความแน้นแฟ้นระหว่างพนักงานและสร้างความมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นจะยังคงดำรงต่อไป
  .

A Cup of Culture
.

แหล่งที่มาของข้อมูล:
https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/12/11/eight-proven-methods-for-keeping-company-culture-intact-with-new-hires/#28cd58e46de3

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.