จัดการกับ Toxic person ในองค์กรอย่างไร?

หากมีใครคนใดคนหนึ่งในทีม ที่มักพูดแต่เรื่องเชิงลบและทำให้บรรยากาศภายในทีมเสีย และคุณก็ไม่สามารถไล่เขาออกได้ คุณจะตอบสนองต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไร? หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไว้ว่า Toxic Employee นั้นต่างไปจาก Difficult Employee เพราะ ไม่เพียงแต่ทำลายบรรยากาศแล้ว ยังสามารถแพร่กระจายพฤติกรรมเชิงลบให้แก่ผู้อื่นด้วย ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราสามารถทำได้ดังนี้

ค้นหาต้นตอของพฤติกรรม

อย่างแรกที่ควรทำคือ การค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว เช่น งานกำลังมีปัญหา เกิดปัญหาครอบครัว มีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

ให้ Feedback อย่างตรงจุด

บางครั้งคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาสร้างผลกระทบรุนแรงต่อผู้อื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้  Feedback อย่างจริงใจ เพื่อให้เขาเข้าใจปัญหาและมีโอกาสในการปรับปรุงตนเอง โดยเราจะใช้หลักการให้ Feedback ที่เฉพาะเจาะจงและอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น “เมื่อวานที่คุณพูดว่า….มันส่งผลให้ทีม….” แทนการใช้การพูดเหมารวมว่า “ที่คุณทำเมื่อวานมันน่ารำคาญมากเลย” เป็นต้น  และควรมีแผนการพัฒนาพฤติกรรม และมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลอย่างชัดเจน

ชื้ให้เห็นถึงผลที่จะตามมา

หากใช้ไม้อ่อนตามวิธีการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วยังไม่ดีขึ้น ให้ชี้แจ้งถึงสิทธิพิเศษที่เขาจะถูกริดรอนไปหากไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรม เช่น สิทธิในการ Work From Home หรือโบนัสที่ลดลง ฯลฯ เพราะคนจะมีแนวโน้มตอบสนองต่อสิ่งที่จะสูญเสียมากกว่าสิ่งที่จะได้รับ

ยอมรับว่าคนบางคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากคุณมากถึงตรงนี้ แน่นอนว่าจะมีคนบางคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจเป็นเพราะพวกเขามองว่าการทำพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องสนุกและพวกเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่ต้นแล้ว… ดังนั้นให้ทำใจยอมรับและยกระดับความจริงจังเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทำทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษร

หากเรื่องทุกอย่างมาถึงจุดมาถึงจุดที่ต้องการให้คนคนนั้นออกไปจากองค์กร ให้ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเขา เช่น แผนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมที่มีการระบุสิ่งที่ต้องพัฒนา ระยะเวลาและการไม่ตอบสนองของเขา หรือผลการประเมิน 360 องศาที่มาจากการสะท้อนของผู้คนรอบตัวถึงผลงานและพฤติกรรมของเขา เพื่อใช้ในการอธิบายต่อคนๆนั้น และคนในองค์กรว่า ทำไมเขาจึงไม่สมควรอยู่ต่อในองค์กร

แยกบุคคลนั้นออกจากคนอื่นในทีม

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ไม่สามารถกำจัดคนคนนั้นไปจากองค์กรได้ สิ่งที่คุณอาจจะทำได้ด้วยตัวเองคือ หาวิธีแยกเขาออกไปจากทีม อาจจะเริ่มจากการสร้างระยะห่างทางกายภาพเช่น กั้นพื้นที่ แยกโต๊ะออกจากทีมงาน มอบหมายงานแยกจากทีม ประชุมแบบพบหน้ากันให้น้อยลง และถ้าหากมีพนักงานในทีมยังคงเข้ามาร้องเรียนเรื่องของพนักงานคนนั้นอยู่ให้คุณสอนการรับมือและการตอบสนองเพื่อให้ยังสามารถทำงานต่อไปและรักษาบรรยากาศที่ดีในทีมได้

อย่าให้เป็นประเด็นดึงความสนใจหลัก

การจัดการกับ Toxic Person จะดึงเวลา พลังงาน และประสิทธิภาพของคุณไป ระวังอย่างใช้เวลาไปกับคนๆเดียวจนทำให้สูญเสียบรรยากาศเชิงบวก และคนดีๆในทีมไป หรือบางครั้งหากรู้สึกว่าพลังงานในตัวใกล้จะหมด ให้หันกลับมาดูแลตัวเอง ด้วยการ ออกกำลังกาย กินอาหารมีประโยชน์ พักผ่อนให้มากขึ้น หรือจะลาพักร้อนไประยะหนึ่งเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากพฤติกรรมที่เป็นพิษเหล่านั้น


สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสรุปออกมาเป็นหลักการ Do and Don’t ที่ง่ายต่อการจดจำ ดังนี้

Do:

1) พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้น
2) ให้ Feedback ที่เฉพาะเจาะจง และให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3) หาทางลดกิจกรรมระหว่างทีมกับ Toxic person
.

Don’t:

1) หยิกยกสถานการณ์ขึ้นมาพูดคุยภายในทีม และให้ทีมแสดงความเห็นต่อคนคนนั้น
2) พยายามที่จะไล่ออกโดยที่ไม่มีการบันทึกใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ  Toxic person
3) ปล่อยให้การจัดการปัญหานี้ทำให้คุณละเลยในงานและความรับผิดชอบหลักของคุณ

A Cup Of Culture

แหล่งที่มาข้อมูล: https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-employee

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search