หากมีใครคนใดคนหนึ่งในทีม ที่มักพูดแต่เรื่องเชิงลบและทำให้บรรยากาศภายในทีมเสีย และคุณก็ไม่สามารถไล่เขาออกได้ คุณจะตอบสนองต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไร? หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไว้ว่า Toxic Employee นั้นต่างไปจาก Difficult Employee เพราะ ไม่เพียงแต่ทำลายบรรยากาศแล้ว ยังสามารถแพร่กระจายพฤติกรรมเชิงลบให้แก่ผู้อื่นด้วย ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราสามารถทำได้ดังนี้

ค้นหาต้นตอของพฤติกรรม

อย่างแรกที่ควรทำคือ การค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว เช่น งานกำลังมีปัญหา เกิดปัญหาครอบครัว มีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

ให้ Feedback อย่างตรงจุด

บางครั้งคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาสร้างผลกระทบรุนแรงต่อผู้อื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้  Feedback อย่างจริงใจ เพื่อให้เขาเข้าใจปัญหาและมีโอกาสในการปรับปรุงตนเอง โดยเราจะใช้หลักการให้ Feedback ที่เฉพาะเจาะจงและอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น “เมื่อวานที่คุณพูดว่า….มันส่งผลให้ทีม….” แทนการใช้การพูดเหมารวมว่า “ที่คุณทำเมื่อวานมันน่ารำคาญมากเลย” เป็นต้น  และควรมีแผนการพัฒนาพฤติกรรม และมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลอย่างชัดเจน

ชื้ให้เห็นถึงผลที่จะตามมา

หากใช้ไม้อ่อนตามวิธีการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วยังไม่ดีขึ้น ให้ชี้แจ้งถึงสิทธิพิเศษที่เขาจะถูกริดรอนไปหากไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรม เช่น สิทธิในการ Work From Home หรือโบนัสที่ลดลง ฯลฯ เพราะคนจะมีแนวโน้มตอบสนองต่อสิ่งที่จะสูญเสียมากกว่าสิ่งที่จะได้รับ

ยอมรับว่าคนบางคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากคุณมากถึงตรงนี้ แน่นอนว่าจะมีคนบางคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจเป็นเพราะพวกเขามองว่าการทำพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องสนุกและพวกเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่ต้นแล้ว… ดังนั้นให้ทำใจยอมรับและยกระดับความจริงจังเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทำทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษร

หากเรื่องทุกอย่างมาถึงจุดมาถึงจุดที่ต้องการให้คนคนนั้นออกไปจากองค์กร ให้ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเขา เช่น แผนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมที่มีการระบุสิ่งที่ต้องพัฒนา ระยะเวลาและการไม่ตอบสนองของเขา หรือผลการประเมิน 360 องศาที่มาจากการสะท้อนของผู้คนรอบตัวถึงผลงานและพฤติกรรมของเขา เพื่อใช้ในการอธิบายต่อคนๆนั้น และคนในองค์กรว่า ทำไมเขาจึงไม่สมควรอยู่ต่อในองค์กร

แยกบุคคลนั้นออกจากคนอื่นในทีม

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ไม่สามารถกำจัดคนคนนั้นไปจากองค์กรได้ สิ่งที่คุณอาจจะทำได้ด้วยตัวเองคือ หาวิธีแยกเขาออกไปจากทีม อาจจะเริ่มจากการสร้างระยะห่างทางกายภาพเช่น กั้นพื้นที่ แยกโต๊ะออกจากทีมงาน มอบหมายงานแยกจากทีม ประชุมแบบพบหน้ากันให้น้อยลง และถ้าหากมีพนักงานในทีมยังคงเข้ามาร้องเรียนเรื่องของพนักงานคนนั้นอยู่ให้คุณสอนการรับมือและการตอบสนองเพื่อให้ยังสามารถทำงานต่อไปและรักษาบรรยากาศที่ดีในทีมได้

อย่าให้เป็นประเด็นดึงความสนใจหลัก

การจัดการกับ Toxic Person จะดึงเวลา พลังงาน และประสิทธิภาพของคุณไป ระวังอย่างใช้เวลาไปกับคนๆเดียวจนทำให้สูญเสียบรรยากาศเชิงบวก และคนดีๆในทีมไป หรือบางครั้งหากรู้สึกว่าพลังงานในตัวใกล้จะหมด ให้หันกลับมาดูแลตัวเอง ด้วยการ ออกกำลังกาย กินอาหารมีประโยชน์ พักผ่อนให้มากขึ้น หรือจะลาพักร้อนไประยะหนึ่งเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากพฤติกรรมที่เป็นพิษเหล่านั้น


สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสรุปออกมาเป็นหลักการ Do and Don’t ที่ง่ายต่อการจดจำ ดังนี้

Do:

1) พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้น
2) ให้ Feedback ที่เฉพาะเจาะจง และให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3) หาทางลดกิจกรรมระหว่างทีมกับ Toxic person
.

Don’t:

1) หยิกยกสถานการณ์ขึ้นมาพูดคุยภายในทีม และให้ทีมแสดงความเห็นต่อคนคนนั้น
2) พยายามที่จะไล่ออกโดยที่ไม่มีการบันทึกใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ  Toxic person
3) ปล่อยให้การจัดการปัญหานี้ทำให้คุณละเลยในงานและความรับผิดชอบหลักของคุณ

A Cup Of Culture

แหล่งที่มาข้อมูล: https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-employee

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.