คัมภีร์วัฒนธรรมองค์กร ตลอดกระบวนการ (Org Culture Essentials)


วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) มิใช่เพียงแค่กิจกรรมกินอาหารกลางวันร่วมกัน หรือทุกคนรวมตัวกันไปทำ CSR แต่คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” คือแก่นแท้ขององค์กร คุณค่า ความเชื่อ และทัศนคติร่วมกันของทุกคนในองค์กร ที่ส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่พฤติกรรมของพนักงานไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า มันเหมือนเป็นมือที่มองไม่เห็น ที่กำหนดวิธีการตัดสินใจ การมุ่งไปสู่เป้าหมาย และคำนิยามของความสำเร็จ


ในบทความนี้เราได้รวบรวมหลักการพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร ว่ามันคืออะไร? ทำไมมันจึงสำคัญ? และมันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่ความพึงพอใจของพนักงานไปจนถึงผลกำไรของบริษัทอย่างไร? เราจะเปิดเผยองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กร การออกแบบชุดพฤติกรรม ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบต่างๆ หากคุณอ่านตั้งแต่ต้นจนจบจะสามารถเข้าใจพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


Part1: รู้ก่อนได้เปรียบ

▪️ สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

▪️ กับดักที่ควรระวังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

▪️ วัฒนธรรมองค์กร เหตุใดผู้นำมักแค่พูดแต่ไม่เอาจริง!!


Part2 : เริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Unit 1: วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?

Unit 2: ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงสำคัญ?

Unit 3: วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งผลต่อเรายังไงบ้าง?

Unit 4: ออกแบบชุดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


Part3 : การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

Unit 5: ใครเป็นใครในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

Unit 6: ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

Unit 7: วัดผลวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?

Unit 8: สัญญานบ่งชี้ว่าถึงเวลาลงแรงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรจริงจัง

Tool 1: ORG CULTURE CANVAS

Tool 2: THE VALUE COMPASS

Tool 3: THE VALUE PLAYBOOK


Part5 : กรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์กร

Unit 9: สร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบต่างๆ

Unit 10: ตัวอย่างองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture First Company)การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องมีการลงทุน ลงแรง ใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งระยะเวลา ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือสร้างวัฒนธรรมองค์กร มี 5 เรื่องสำคัญที่คุณควรต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรก


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานชิ้นใหญ่เทียบเท่าการวางแผนกลยุทธ์หรือการออกแบบค่านิยมองค์กร แต่สิ่งที่พบคือ หลายองค์กรไม่ได้ให้น้ำหนักกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเท่าที่ควร ทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปไม่ถึงฝั่งฝัน


วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างความผูกพัน การรักษาคนเก่งไปจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า ถึงแม้จะมีความสำคัญแต่ไม่ใช่ผู้นำระดับสูงทุกคนที่ลุกขึ้นมานำวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างจริงจัง เหตุผลมีความหลากหลายและซับซ้อน การทำความเข้าใจว่าเหตุใดผู้นำอาจไม่มุ่งมั่นกับการเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่เพียงแนวคิดเชิงทฤษฎี แต่เป็นเครื่องมือปฏิบัติที่มีผลลัพธ์ชัดเจนต่อองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมแบบตั้งใจนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลายแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการสนับสนุนผลลัพธ์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร 3 ข้อได้แก่
▪️ ชุดค่านิยม (Core Values)
▪️ วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)
▪️ ความคาดหวังเชิงพฤติกรรม (Expected Bahaviours)


หลายคนอาจเกิดคำถามในทำนองที่ว่า “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นแค่ Feel good factor เท่านั้นหรือเปล่า มันมีความจำเป็น หรือมีผลต่อตัวเลขทางธุรกิจจริงๆ งั้นหรือ?” ปรมาจารย์ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณ Peter F. Drucker เคยกล่าวไว้ว่า “Culture eats strategy for breakfast” ไม่ว่าคุณจะมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าปัจจัยในเชิงของบุคคลโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้สนับสนุน ไม่มี Engage โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และชุดพฤติกรรมที่ชัดเจน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาในหลายๆ มิติ เพื่อ Wellbeing ที่ดีของเรา⁣ แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอาจไม่ได้การันตีว่าปัญหาทั้งหมดนี้จะหายไปทันที เพราะการสร้างวัฒนธรรมที่ดีจำเป็นต้องใช้การลงทุน ลงแรง และลงเวลาของทุกคนจากทุกระดับในองค์กร


จุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือการกำหนดวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็น โดยที่วัฒนธรรมนั้นต้องมาเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร คือการสร้าง “ชุดพฤติกรรม” ที่คาดหวัง ให้กับค่านิยมแต่ละตัวการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ที่มีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการคือทีม HR และมีผู้บริหารที่คอยรับสรุปรายงานผล อาจเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลในยุคหนึ่ง… แต่ในยุคปัจจุบัน ถ้าอยากเห็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นดำเนินไปในลักษณะเป็น Way of work ขององค์กรจริง ๆ หน้าที่ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร คงไม่สามารถเป็นแค่งานของ HR เพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป


วัฒนธรรมองค์กรเริ่มตั้นตั้งแต่แคนดิเดตก้าวเท้าเข้ามายื่นใบสมัคร หลายองค์กรที่เหนื่อยกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งมาจากการที่องค์กรนั้น ๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ “ต้นทาง” นั่นคือขั้นตอนการรับสมัคร ฉะนั้น การที่องค์กรลงทุนลงแรงตั้งแต่แรก ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้าง Culture First


ถึงแม้การศึกษาหลายชิ้นจะระบุว่า “วัฒนธรรมองค์กร” มีส่วนสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แต่แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกลับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ทำให้เป็นเรื่องยากในการวัดและประเมินผล


ในแบบสำรวจมุมมองของผู้สมัครงานในสหรัฐอเมริกาพบว่า คนส่วนใหญ่ยอมลดเงินเดือนที่ตัวเองควรจะได้ถึง 10% เพื่อแลกกับการได้ทำงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีๆ แต่ในความเป็นจริงหลายๆ องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีกลับไม่ได้ลงแรงสร้างมันไว้อย่างเป็นระบบมากนักTool 1: ORG CULTURE CANVAS


เครื่องมือช่วยในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งผู้นำผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร โดยการดึงคุณค่า ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวตนขององค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนําไปสู่เป้าหมายขององค์กร


Tool 2: THE VALUE COMPASS


คู่มือในการค้นหาและสร้างค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเราได้คัดเลือกมาทั้งสิ้น 20 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือองค์กรที่ ต้องการทบทวนค่านิยมหลักของตนเอง


Tool 3: THE VALUE PLAYBOOK


คู่มือ “The Value Playbook” ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติในการเลือกกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 20 หมวดหมู่ค่านิยมองค์กร (Core Values) ซึ่งจะเป็นแนวทางกับท่านตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ รวมถึงการนำไปปฎิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นวางแผนกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม และการติดตาม-วัดประเมินผล


👉 7 กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Customer Centric


บทสรุป วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นแก่นแท้ขององค์กร คุณค่า ความเชื่อ และทัศนคติร่วมกันของทุกคนในองค์กร ที่ส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่พฤติกรรมของพนักงานไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นตัวกำหนดวิธีการตัดสินใจ การมุ่งไปสู่เป้าหมาย และคำนิยามของความสำเร็จ ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Related Posts:
Search

Sign in to enjoy our Org Culture Essentials

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search