ขั้นแรกสุดก่อนเริ่มทำ Employee Engagement Survey ❘ A Cup of Culture Ep.607

Listen on :

“ความผูกพันในองค์กรของพนักงานสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Productivity) ในองค์กร” ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท คำถามที่ตามมาก็คือ “การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตรงกับบริบทขององค์กรเราไหม สามารถวัดระดับความสุข หรือความพึงพอใจของพนักงานในภาพรวมได้ครบคลุมหรือยัง รวมถึงสามารถสะท้อนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไดนามิกความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือเปล่า…”


❇️ Key Takeaways:
1) ขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบ “แบบสำรวจความพึงพอใจ / ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey” คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
2) ข้อย่อยแรกที่ต้องพิจารณาในการกำหนดวัตถุประสงค์คือ คุณต้องการอะไร
3) ข้อถัดไปคือ วัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search