การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ

หากคุณตั้งเป้าหมายง่าย ๆ อย่างเช่น “เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และและทีมเวิร์ค” อ่านดูแล้วอาจจะดูไม่ต่างจากองค์กรอื่น ๆ แต่หากคุณต้องการสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะตัว คุณอาจต้องคิดสร้างความแตกต่างบางอย่างให้กับองค์กรของคุณ นั้นคือ “การสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งการปลูกฝังความคิด และพฤติกรรมที่จำเป็นให้กับพนักงาน”
.

การสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เหมือนกับการสร้างแรงบันดาลใจภายใน องค์กรที่ทำได้ดีจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ในแบบที่ต้องการได้ (a desired brand identity) และยิ่งวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ด้วยแล้ว  ก็ยิ่งส่งเสริมให้พนักงานสามารถลงมือปฏิบัติตามจุดประสงค์ของแบรนด์ที่ตั้งไว้ได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นมากที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้โดย

 1. พิจารณาจากความแตกต่างในเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่ละประเภท (Brand Types)
 2. ดูว่าองค์กรของคุณเหมาะกับอะไร
  .

จากการวิจัยนี้ แบ่งลักษณะของแบรนด์ออกเป็น 9 ประเภทตามจุดยืนทางการตลาด, ภาพลักษณ์ และอารมณ์ และมีการเชื่อมโยงกับค่านิยมแต่ละแบบที่มีความสอดคล้องกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Core values ให้กับองค์กรของท่าน ได้แก่

 • Disruptive brand: การแข่งขัน, ความโดดเด่น และกล้าเสี่ยง
 • Conscious brand: การเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน, ความมีส่วนร่วม, ความโปร่งใส
 • Service brand: การดูแลเอาใจใส่, ความนอบน้อม และความเข้าอกเข้าใจ
 • Innovative brand: การประดิษฐ์, การทดลอง, และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Value brand: การเข้าถึง, ความยุติธรรม และการปฏิบัติ
 • Performance brand: ความสำเร็จ, ความเป็นเลิศ, และความมั่นคง
 • Luxury brand: ความเชี่ยวชาญ, ความแตกต่าง และความมีสถานภาพ
 • Style brand: การออกแบบ, การตัดสินใจที่ดี และความคิดสร้างสรรค์
 • Experience brand: ความบันเทิง, ความสนุกสนาน และ ความเป็นแบบดั้งเดิม
  .
  (ดูจากตารางด้านล่าง) เป็นตัวอย่างองค์กรที่สรุปจากองค์ประกอบต่าง ๆ :
  .

.
คุณผู้อ่านสามารถใช้ค่านิยมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มในการร่างค่านิยมหลักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องระบุให้ได้ว่าค่านิยมหลักพวกนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมและเอกลักษณ์ที่คาดหวังไว้ขององค์กรคุณอย่างไร
.

บริษัทต้นแบบที่ดี ได้แก่ Salesforce ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ, Southwest airline คือความสนุก และ Starbucks คือความจริงใจ ทั้ง 3 บริษัทมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของแบรนด์
.

วัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องมีให้ชัดเจนเหมือนกับภาพลักษณ์แบรนด์ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ว่าจะเป็น ความเป็นมิตร หรือ การแข่งขัน, การโอบเอื้อ หรือ การวิเคราะห์ และตระหนักไว้ว่า ไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่ถูกต้องที่สุด เหมือนกับการที่ไม่มีชนิดของแบรนด์ที่ดีที่สุดเช่นกัน
.
.

A Cup of Culture
.
Reference Link: https://hbr.org/2019/12/build-a-culture-to-match-your-brand

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search