การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ

หากคุณตั้งเป้าหมายง่าย ๆ อย่างเช่น “เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และและทีมเวิร์ค” อ่านดูแล้วอาจจะดูไม่ต่างจากองค์กรอื่น ๆ แต่หากคุณต้องการสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะตัว คุณอาจต้องคิดสร้างความแตกต่างบางอย่างให้กับองค์กรของคุณ นั้นคือ “การสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งการปลูกฝังความคิด และพฤติกรรมที่จำเป็นให้กับพนักงาน”
.

การสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เหมือนกับการสร้างแรงบันดาลใจภายใน องค์กรที่ทำได้ดีจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ในแบบที่ต้องการได้ (a desired brand identity) และยิ่งวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ด้วยแล้ว  ก็ยิ่งส่งเสริมให้พนักงานสามารถลงมือปฏิบัติตามจุดประสงค์ของแบรนด์ที่ตั้งไว้ได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นมากที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้โดย

 1. พิจารณาจากความแตกต่างในเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่ละประเภท (Brand Types)
 2. ดูว่าองค์กรของคุณเหมาะกับอะไร
  .

จากการวิจัยนี้ แบ่งลักษณะของแบรนด์ออกเป็น 9 ประเภทตามจุดยืนทางการตลาด, ภาพลักษณ์ และอารมณ์ และมีการเชื่อมโยงกับค่านิยมแต่ละแบบที่มีความสอดคล้องกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Core values ให้กับองค์กรของท่าน ได้แก่

 • Disruptive brand: การแข่งขัน, ความโดดเด่น และกล้าเสี่ยง
 • Conscious brand: การเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน, ความมีส่วนร่วม, ความโปร่งใส
 • Service brand: การดูแลเอาใจใส่, ความนอบน้อม และความเข้าอกเข้าใจ
 • Innovative brand: การประดิษฐ์, การทดลอง, และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Value brand: การเข้าถึง, ความยุติธรรม และการปฏิบัติ
 • Performance brand: ความสำเร็จ, ความเป็นเลิศ, และความมั่นคง
 • Luxury brand: ความเชี่ยวชาญ, ความแตกต่าง และความมีสถานภาพ
 • Style brand: การออกแบบ, การตัดสินใจที่ดี และความคิดสร้างสรรค์
 • Experience brand: ความบันเทิง, ความสนุกสนาน และ ความเป็นแบบดั้งเดิม
  .
  (ดูจากตารางด้านล่าง) เป็นตัวอย่างองค์กรที่สรุปจากองค์ประกอบต่าง ๆ :
  .

.
คุณผู้อ่านสามารถใช้ค่านิยมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มในการร่างค่านิยมหลักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องระบุให้ได้ว่าค่านิยมหลักพวกนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมและเอกลักษณ์ที่คาดหวังไว้ขององค์กรคุณอย่างไร
.

บริษัทต้นแบบที่ดี ได้แก่ Salesforce ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ, Southwest airline คือความสนุก และ Starbucks คือความจริงใจ ทั้ง 3 บริษัทมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของแบรนด์
.

วัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องมีให้ชัดเจนเหมือนกับภาพลักษณ์แบรนด์ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ว่าจะเป็น ความเป็นมิตร หรือ การแข่งขัน, การโอบเอื้อ หรือ การวิเคราะห์ และตระหนักไว้ว่า ไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่ถูกต้องที่สุด เหมือนกับการที่ไม่มีชนิดของแบรนด์ที่ดีที่สุดเช่นกัน
.
.

A Cup of Culture
.
Reference Link: https://hbr.org/2019/12/build-a-culture-to-match-your-brand

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn